Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-01-21 11:12:00 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-01-21 11:14:21 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-01-18 23:24:49 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-01-22 09:29:39 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-01-18 23:24:06 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-01-19 04:50:50 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-01-20 12:48:27 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-01-20 21:15:18 1.01 MB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2020-01-22 13:18:32 6.56 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-01-22 11:32:30 337.94 KB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-01-22 19:53:59 3.11 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2020-01-22 09:41:58 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-22 14:47:18 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-01-22 09:41:59 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-01-22 09:42:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-22 09:42:00 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2020-01-22 09:42:00 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:42:00 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-01-22 14:16:15 206.66 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-01-22 16:02:14 429.1 KB
Kabinetų numeracija 2020-01-22 11:29:39 128.84 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-01-22 12:13:36 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-01-22 13:46:52 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-01-22 12:15:16 1.52 MB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-01-22 13:28:56 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-01-22 13:30:51 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-01-22 11:32:00 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-01-21 04:15:46 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-01-18 16:44:00 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-01-17 05:37:09 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-01-22 15:53:29 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-01-20 04:18:54 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-01-18 15:04:07 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-01-17 17:23:35 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-01-22 05:21:08 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-01-19 20:45:53 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-01-22 14:15:13 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-01-22 12:31:18 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-01-22 09:19:00 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 15:11:10 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 14:53:04 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 13:59:12 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 12:22:47 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-01-20 11:40:43 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-01-20 14:33:06 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-01-20 14:34:42 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-01-16 17:30:05 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-01-20 20:03:34 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-01-22 13:19:29 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 15:30:55 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-01-18 06:39:13 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-01-18 19:59:24 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 13:31:24 110.26 KB