Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-09-27 02:14:27 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-09-25 23:47:39 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-09-26 09:52:23 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-09-25 21:16:10 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-09-26 15:43:43 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-09-25 18:20:44 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-09-25 11:44:09 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-09-26 06:28:52 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-09-26 21:48:14 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2020-09-26 21:58:48 267.26 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-26 16:56:57 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:33:45 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-26 16:41:38 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2020-09-26 04:19:21 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-26 12:14:24 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-09-27 00:04:53 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-09-26 12:03:20 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-09-26 21:26:58 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2020-09-26 21:48:06 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-09-26 09:24:02 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-09-25 13:33:41 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2020-09-26 23:38:43 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2020-09-26 22:23:07 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2020-09-26 21:26:18 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-09-25 05:42:48 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2020-09-26 21:26:34 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2020-09-26 21:33:02 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2020-09-26 05:44:09 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2020-09-26 11:35:09 158.03 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-09-26 10:10:46 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-09-26 11:53:28 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-26 14:14:10 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-09-26 21:07:35 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2020-09-27 01:15:53 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-26 09:24:42 495.37 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas Vilniuje tvarkos aprašas 2020-09-26 23:59:53 214.33 KB
Priimtų mokinių sąrašai 2020-09-27 00:54:51 268.09 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-09-26 18:48:30 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-09-26 08:36:56 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-09-26 22:59:54 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-09-26 14:46:34 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-09-27 02:07:30 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-09-26 02:51:40 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-09-26 15:14:24 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-09-25 12:36:51 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-09-26 20:49:19 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-09-27 00:25:17 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-09-26 08:57:55 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-09-26 10:10:37 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-09-26 14:47:28 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-09-26 07:24:33 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-09-26 10:10:01 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-09-26 08:23:08 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-09-25 14:22:12 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:40:50 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-09-27 00:35:18 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-09-26 06:45:12 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-09-26 13:09:17 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-09-26 01:23:33 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-09-26 00:23:23 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-09-25 08:03:41 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-09-25 13:45:12 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-09-27 02:36:54 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-09-26 01:31:53 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:33 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:36 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:40 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:43 111.37 KB