Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-10-18 01:54:45 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-10-17 14:08:11 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-10-19 00:54:54 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2021-10-21 04:56:44 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-10-22 09:34:46 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-10-22 09:34:46 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-10-22 09:34:47 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-10-18 22:04:22 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos programa 2021-10-17 22:43:06 1.01 MB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-10-22 09:34:33 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-10-22 09:34:33 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2021-10-22 14:22:44 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2021-10-22 09:34:44 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2021-10-22 09:34:41 227.6 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-20 07:44:22 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-10-22 07:44:54 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-22 15:50:59 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-10-22 15:29:15 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-18 09:27:12 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-10-18 11:26:33 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-10-19 20:25:19 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-10-22 12:35:14 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-10-18 06:04:55 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-10-22 06:13:43 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-10-22 10:37:30 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-10-19 09:42:10 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-10-21 14:21:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-10-20 20:16:53 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-10-20 20:16:21 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-10-18 20:06:53 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-10-21 17:41:51 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-10-20 12:05:30 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-10-20 14:32:29 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-10-20 12:06:01 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-10-18 11:19:56 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-10-20 12:09:59 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-21 20:36:21 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2021-10-20 12:14:58 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-22 08:54:59 492.61 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-10-21 01:43:54 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-10-22 17:20:38 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-18 22:13:35 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-21 13:39:50 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2021-10-21 10:25:16 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2021-10-22 09:31:57 295.61 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-10-22 11:30:46 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-10-21 11:41:57 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-10-22 14:32:19 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-10-21 11:10:23 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-10-20 14:24:49 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-10-20 14:26:55 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-10-20 14:27:18 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-10-20 14:27:46 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-10-20 14:28:10 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-10-20 14:28:31 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-10-20 14:28:43 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-10-21 16:36:08 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-10-20 14:29:03 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-10-20 14:29:04 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-20 13:37:33 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 03:47:57 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 14:32:34 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 14:29:17 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-21 03:13:44 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-17 19:58:59 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-22 02:47:37 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 13:13:30 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-10-21 17:27:46 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 22:59:24 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-18 07:28:21 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 06:06:47 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-19 02:43:09 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 03:01:34 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-21 13:31:28 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-22 08:13:44 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-17 23:47:13 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-10-18 22:12:31 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 05:27:18 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-17 18:35:11 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 19:03:43 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-19 06:17:24 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-18 16:33:26 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-18 20:59:37 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 10:49:16 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2021-10-21 20:01:22 98.25 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-21 18:04:19 95.86 KB