Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2019-11-12 17:45:45 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2019-11-11 12:17:09 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-11-12 00:18:37 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2019-11-12 17:46:16 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2019-11-12 17:54:00 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:52:37 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2019-11-11 15:13:32 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2019-11-12 11:33:39 1.01 MB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-11-13 08:24:40 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-07 14:03:51 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-11-12 08:41:12 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-11-12 10:39:16 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-11-09 20:22:29 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-11-11 05:38:06 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-13 13:43:48 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-11-12 08:41:40 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-07 14:03:52 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-09 23:28:35 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-11-12 05:29:31 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-11-07 14:03:53 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-11-12 11:34:07 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 20:23:13 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2019-11-13 09:16:56 206.66 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-11-13 14:50:54 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-11-10 06:00:51 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-11-12 20:05:43 1.52 MB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-11-13 15:54:28 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-11-12 23:41:30 342.24 KB
Priedas nr. 1 2019-11-13 15:55:38 402.23 KB
Priedas nr. 2 2019-11-13 15:58:56 204.95 KB
Priedas nr. 3 2019-11-13 15:59:05 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-11-13 15:59:11 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-11-13 15:59:18 237.6 KB
Priedas nr. 6 2019-11-13 15:59:23 294.46 KB
Priedas nr. 7 2019-11-13 15:59:35 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-11-13 15:59:40 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-11-13 16:00:03 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-11-13 16:00:15 292.64 KB
Priedas nr. 11 2019-11-13 16:00:20 208.72 KB
Priedas nr. 12 2019-11-13 16:00:26 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-11-11 10:06:49 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-11-12 13:47:17 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-11-13 16:15:46 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-11-12 09:57:30 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-11-10 17:31:52 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-11-12 16:58:36 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-11-10 01:08:56 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-11-10 23:47:00 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-11-07 14:47:07 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-11-08 18:04:59 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-11-08 11:07:55 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2019-11-12 20:21:52 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-11-12 19:14:25 114.26 KB