Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-01-23 17:28:08 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-01-27 13:38:14 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-01-26 01:44:14 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2021-01-27 07:43:34 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-01-26 21:18:39 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-01-24 19:55:50 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-01-25 20:22:27 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-01-25 20:18:05 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2021-01-27 02:45:44 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2021-01-25 23:12:27 267.26 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-01-25 17:09:17 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-01-26 17:36:32 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos programa 2020-2021 m.m. 2021-01-27 10:10:02 779.6 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-01-27 04:56:40 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-01-25 18:49:15 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-23 06:54:49 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-01-26 03:51:41 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-25 16:56:38 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-01-27 03:28:36 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-01-26 12:11:45 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-01-27 02:15:45 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-01-26 09:14:16 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-01-26 22:36:22 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-01-26 18:59:24 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-01-26 12:17:07 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-01-26 21:24:39 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-01-26 09:15:27 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-01-26 13:20:44 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-01-26 17:59:27 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-01-26 09:25:08 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-01-27 00:06:23 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-01-26 10:30:59 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-01-26 12:15:25 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-01-27 13:38:08 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-01-27 00:19:20 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-01-27 13:34:56 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-20 12:52:18 116.62 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-01-27 05:56:11 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-01-27 13:37:27 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-01-24 14:15:55 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2021-01-27 13:38:37 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2021-01-26 16:12:20 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-01-25 23:26:09 495.37 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas Vilniuje tvarkos aprašas 2021-01-27 07:01:50 214.33 KB
Priimtų mokinių sąrašai 2021-01-26 17:59:54 268.09 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-01-26 17:06:27 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-01-27 13:54:40 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-01-27 05:00:51 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-01-27 13:37:51 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-01-26 03:07:23 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-01-25 18:22:55 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-01-26 23:20:16 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-01-27 02:19:00 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-01-25 19:07:57 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-01-26 08:17:57 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-01-27 00:48:04 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-01-25 16:54:51 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-01-27 13:37:33 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-01-27 14:03:08 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-01-25 18:56:14 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 21:43:33 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-01-27 13:37:56 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 02:00:49 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 22:21:54 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-01-26 19:21:24 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-01-25 22:09:04 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 13:38:27 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-01-26 17:31:01 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-01-27 06:57:42 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-01-26 01:47:38 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-01-25 15:03:01 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 19:31:48 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 18:27:05 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-01-27 07:50:23 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-01-27 13:18:25 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-01-27 13:37:21 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-01-27 09:56:54 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 00:34:24 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-01-27 05:27:26 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-01-23 02:55:47 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-01-26 12:07:17 93.72 KB