Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos nariai

Tėvai:

1. Henrikas Celencevičius – pirmininkas

2. Asta Rubežė

3. Tadas Bimba

4. Neringa Juškienė

5. Jurgita Mironienė

Mokytojai:

1. Tomas Janukėnas

2. Leonas Talakauskas

3. Jurgita Babravičienė

4. Edita Zabarauskienė

5. Danutė Gaškienė

Mokiniai:

1. Benas Lapinas

2. Gabija Vyšniauskaitė

3. Roberta Gastevičiūtė

4. Lina Čepukėnaitė

5. Greta Belovaitė

Bendruomenės atstovas:

Fabijoniškių seniūnas Jonas Novikevičius

Gimnazijos tarybos veiklos aprašas ir funkcijos (išrašas iš Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatų)

52. Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

53. Gimnazijos tarybą sudaro 16 narių: vienas bendruomenės atstovas ir po penkis mokinių, mokytojų, tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) atstovus. 

54. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Gimnazijos misiją. 

55. Gimnazijos tarybos nariu negali būti:

55.1. Gimnazijos direktorius;

55.2. valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

56. Gimnazijos tarybos narių rinkimo tvarka:

56.1. 5 mokinių atstovai į Gimnazijos tarybą renkami iš klasių pasiūlytų kandidatų jų susirinkime paprasta balsų dauguma pasirinktu balsavimo būdu (slaptu arba atviru);

56.2. 5 tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) atstovai renkami iš klasių pasiūlytų kandidatų jų susirinkime paprasta balsų dauguma pasirinktu balsavimo būdu (slaptu arba atviru);

56.3. 5 mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma pasirinktu balsavimo būdu (slaptu arba atviru);

56.4. vieno vietos bendruomenės atstovo kandidatūrą siūlo Vilniaus Fabijoniškių seniūnija.

57. Gimnazijos tarybos sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius.

58. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Gimnazijos tarybos pirmininką pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu renka Gimnazijos tarybos nariai visam kadencijos laikotarpiui. Tarybos nariai gali atšaukti pirmininką.

59. Mokinys negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku.

60. Gimnazijos tarybos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Gimnazijos tarybos sekretorius, išrenkamas iš Gimnazijos tarybos narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma pirmojo posėdžio metu visam kadencijos laikotarpiui.

61. Pirmąjį Gimnazijos tarybos posėdį šaukia Gimnazijos direktorius be balso teisės, kitus – Gimnazijos tarybos pirmininkas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Gimnazijos tarybos pirmininkas ir Gimnazijos direktorius.

62. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Gimnazijos tarybos pirmininko balsas. Nesant kvorumo sprendimai nepriimami.

63. Į Gimnazijos tarybos posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos direktorius, mokytojai, mokinių tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) ir kiti asmenys.

64. Eiliniai Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis / nuotolinis Gimnazijos tarybos posėdis. Neeilinių posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi Gimnazijos tarybos pirmininkas ir Gimnazijos direktorius.

65. Gimnazijos taryba veiklą organizuoja pagal pavirtintą darbo reglamentą. Gimnazijos tarybos darbo reglamentas keičiamas Gimnazijos tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma.

66. Gimnazijos tarybos nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Gimnazijos tarybos narys (-iai), Gimnazijos direktorius.

67. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams vienai kadencijai. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos, skelbiami nauji Gimnazijos tarybos rinkimai. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos taryba baigia veiklą ir perduoda savo įgaliojimus naujai išrinktai Gimnazijos tarybai. Gimnazijos tarybos nariai gali būti taryboje ne ilgiau kaip dvi kadencijas. Pasibaigus Gimnazijos tarybos nario pirmajai trejų metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta, jei jis nėra išrenkamas antrai kadencijai.

68. Nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą ta pačia tvarka išrenkamas naujas narys, atstovaujantis tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą), mokytojams, mokiniams ar vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs Gimnazijos tarybos narys, iki veikiančios Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

69. Gimnazijos taryba atšaukiama:

69.1. 2/3 Gimnazijos tarybos narių reikalavimu;

69.2. likviduojant Gimnaziją.

70. Pavienius Gimnazijos tarybos narius gali atšaukti juos išrinkę tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą), mokytojai, mokiniai, Fabijoniškių seniūnijos seniūnas.

71. Į atšauktų narių vietą išrenkami nauji nariai iki veikiančios Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

72. Gimnazijos tarybos kompetencija:

72.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos prioritetų ir perspektyvų, strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

72.2. pritaria Gimnazijos strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos planui, mokytojų atestacijos programai, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

72.3. derina Gimnazijos ugdymo planą;

72.4. svarsto Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus;

72.5. kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

72.6. prižiūri Gimnazijos finansinę veiklą:

72.6.1. kiekvienais metais išklauso Gimnazijos direktoriaus ataskaitą apie finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus;

72.6.2. svarsto vadovėlių ir mokymo priemonių, perkamų iš mokinio krepšelio lėšų, sąrašus;

72.6.3. svarsto 2 procentų paramos lėšų naudojimo tikslus;

72.6.4. svarsto kitus su Gimnazijos finansine veikla susijusius klausimus;

72.7. svarsto Gimnazijos bendruomenės narių ir savivaldos institucijų iniciatyvas, teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

72.8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių, be patyčių ir smurto apraiškų mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;

72.9. talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir intelektualinius išteklius;

72.10. parenka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis bei atlikimo metodiką;

72.11. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

72.12. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

72.13. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ar Gimnazijos direktoriaus kompetencijai.

73. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito Gimnazijos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.  

 

Atnaujinta: 2023-12-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30