Specialistai

Vilma Galčiūtė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Antradienis 7.30–16.30 12.00–12.30
Trečiadienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Ketvirtadienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Penktadienis 7.30–15.30 12.00–12.30

 

Kontaktai

El. paštas biblioteka@vfg.lt
El. paštas write_us

Jovita Butvinskienė Socialinė pedagogė (1-4 klasės)

105 kab.

Socialinio pedagogo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-13.30

Antradienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.00

Trečiadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.30

Ketvirtadienis

8.00-17.30

12.00-12.30

8.00-14.30
Penktadienis 8.00-17.30 12.00-12.30

8.00-13.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Inga Tumalavičiūtė Socialinė pedagogė (5-8 klasės)

105 kab.

Socialinio pedagogo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-18.00

12.00-12.30

8.00-14.00

Antradienis

8.00-18.00

12.00-12.30

8.00-13.30

Trečiadienis

8.00-18.00

12.00-12.30

8.00-14.00

Ketvirtadienis

8.00-18.00

12.00-12.30

8.00-14.00
Penktadienis 8.00-15.30 12.00-12.30

8.00-14.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Gabija Bartkevičiūtė Psichologė (1-4 kl.)

208A kab.

Psichologo tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Psichologo funkcijos:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.
 • atlieka mokyklai aktualius psichologinius tyrimus.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinė valandos

Pirmadienis

7.00-16.30

12.00-12.30

8.00-15.00

Antradienis

7.00-16.30

12.00-12.30

8.00-15.00

Trečiadienis

7.00-17.15

12.00-12.30

8.00-13.50 

14.35-15.35

Ketvirtadienis

7.00-18.00

12.00-12.30

8.45-12.55
Penktadienis 7.00-16.30

12.00-12.30

8.00-12.00

Kontaktai

El. paštas write_us

Eglė Beneš Psichologė (5-8 kl.)

Kontaktai

El. paštas e.benes@vfg.lt
El. paštas write_us

Rūta Barzdenienė Specialioji pedagogė (1-4, 5-8, I(9)-IV(12) klasės)

101 kab.

Specialiojo pedagogo tikslas – organizuoti pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams).

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas;renka ir kaupia duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus, stebi jų individualią pažangą.

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-18.10

11.40-12.10

8.00-10.40

Antradienis

8.00-18.35

 11.40-12.10

8.00-14.35

Trečiadienis

8.00-18.05

11.40-12.10

8.00-14.05

Ketvirtadienis

8.00-19.10

11.40-12.10

8.00-11.40
Penktadienis 8.00-16.30 11.40-12.10

8.00-14.00

 

Kontaktai

El. paštas r.barzdeniene@vfg.lt
El. paštas write_us

Vida Vinskienė Logopedė (1-4, 5-8, I(9)-IV(12) klasės)

228 kab.

Logopedo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

12.00-17.30

15.30-16.00

12.00-17.30

Antradienis

8.00-17.30

14.30-15.00

11.00-16.30

Trečiadienis

8.00-19.00

11.30-12.00

11.00-16.00

Ketvirtadienis

12.00-17.30

14.30-15.00

12.00-17.30
Penktadienis 8.00-16.30 12.30-13.00

11.00-14.30

Kontaktai

El. paštas v.vinskiene@vfg.lt
El. paštas write_us

Asta Kazickienė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas 

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–16.00 12.00–12.30
Antradienis 8.00–16.00 12.00–12.30
Trečiadienis 8.00–16.00 12.00–12.30
Ketvirtadienis 8.00–16.00 12.00–12.30
Penktadienis 8.00–16.00 12.00–12.30
Rimantas Rinkevičius IT inžinierius

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00-16.30

11.30-12.00

 

Antradienis

12.00-20.30

13.00-13.30

 

Trečiadienis

8.00-16.30

11.30-12.00

 

Ketvirtadienis

8.00-16.30

11.30-12.00

 
Penktadienis 8.00-16.30 11.30-12.00

 

Atnaujinta: 2023-03-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 - 11.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30