Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-22 10:14:03 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2021-10-21 18:49:05 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2021-10-18 09:23:33 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2021-10-20 09:41:43 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2021-10-21 10:24:30 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2021-10-18 21:31:26 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-10-18 01:54:45 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-10-17 14:08:11 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-10-19 00:54:54 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2021-10-21 04:56:44 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-10-22 09:34:46 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-10-22 09:34:46 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-10-22 09:34:47 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-10-18 22:04:22 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos programa 2021-10-17 22:43:06 1.01 MB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-10-22 09:34:33 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-10-22 09:34:33 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2021-10-22 14:22:44 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2021-10-22 09:34:44 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2021-10-22 09:34:41 227.6 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-20 07:44:22 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-10-22 07:44:54 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-22 15:50:59 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-10-22 15:29:15 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-18 09:27:12 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-10-18 11:26:33 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-10-19 20:25:19 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-10-22 12:35:14 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-10-18 06:04:55 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-10-22 06:13:43 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-10-22 10:37:30 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-10-19 09:42:10 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-10-21 14:21:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-10-20 20:16:53 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-10-20 20:16:21 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-10-18 20:06:53 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-10-21 17:41:51 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-10-20 12:05:30 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-10-20 14:32:29 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-10-20 12:06:01 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-10-18 11:19:56 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-10-20 12:09:59 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-21 20:36:21 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2021-10-20 12:14:58 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-22 08:54:59 492.61 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-10-21 01:43:54 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-10-22 17:20:38 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-18 22:13:35 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-21 13:39:50 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2021-10-21 10:25:16 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2021-10-22 09:31:57 295.61 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-10-22 11:30:46 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-10-21 11:41:57 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-10-22 14:32:19 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-10-21 11:10:23 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-10-20 14:24:49 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-10-20 14:26:55 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-10-20 14:27:18 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-10-20 14:27:46 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-10-20 14:28:10 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-10-20 14:28:31 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-10-20 14:28:43 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-10-21 16:36:08 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-10-20 14:29:03 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-10-20 14:29:04 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-20 13:37:33 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 03:47:57 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 14:32:34 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 14:29:17 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-21 03:13:44 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-17 19:58:59 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-22 02:47:37 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 13:13:30 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-10-21 17:27:46 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 22:59:24 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-18 07:28:21 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-22 06:06:47 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-19 02:43:09 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-20 03:01:34 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-21 13:31:28 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-22 08:13:44 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-17 23:47:13 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-10-18 22:12:31 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 05:27:18 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-10-17 18:35:11 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 19:03:43 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-10-19 06:17:24 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-10-18 16:33:26 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-10-18 20:59:37 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-10-18 10:49:16 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2021-10-21 20:01:22 98.25 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-21 18:04:19 95.86 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-10-20 13:55:24 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-10-20 13:47:47 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021-10-22 04:20:33 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2021-10-18 17:41:02 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2021-10-18 13:42:21 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-10-20 15:21:07 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2021-10-21 06:49:55 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-10-17 14:07:10 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-10-20 09:11:00 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-10-22 09:34:41 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2021-10-22 09:34:42 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-10-20 15:39:59 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2021-10-19 04:13:54 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2021-10-22 09:31:01 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2021-10-18 20:08:22 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2021-10-19 03:54:04 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2021-10-17 23:07:10 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2021-10-12 01:32:41 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2021-10-21 09:06:35 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2021-10-22 02:13:34 1.17 MB
Patarimai tėvams 2021-10-20 23:24:42 6.03 MB
Pedikuliozė 2021-10-22 15:11:25 890.9 KB
Saugūs namai 2021-10-22 09:47:19 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2021-10-22 08:45:28 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2021-10-20 06:17:21 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2021-10-22 09:34:48 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-10-22 09:34:48 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2021-10-22 09:34:49 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-22 09:34:49 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2021-10-22 15:01:50 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2021-10-21 05:18:30 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2021-10-21 05:54:09 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2021-10-22 09:21:11 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2021-10-21 15:23:05 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-10-20 00:18:55 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2021-10-22 16:22:50 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-10-22 16:21:51 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2021–2022 m. m. 2021-10-22 09:34:53 370.52 KB
15 dienų valgiaraštis 2021-10-22 09:34:54 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2021-2022 m. m. 2021-10-22 09:34:55 422.59 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2021-10-22 09:31:06 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2021-10-17 12:29:10 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2021-10-17 12:06:18 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-10-22 16:54:38 4.91 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-17 06:11:20 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-20 02:03:02 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-10-20 00:34:16 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2021-10-17 12:36:35 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2021-10-18 11:56:47 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2021-10-17 12:08:28 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2021-10-18 09:20:03 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2021-10-17 23:37:14 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2021-10-17 12:05:44 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2021-10-22 12:36:30 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2021-10-18 21:15:57 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2021-10-20 02:33:07 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2021-10-18 04:36:19 164.95 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-10-22 09:30:53 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-10-22 09:30:55 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-10-22 09:31:04 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-10-21 15:54:14 244.9 KB