Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-01-28 09:03:39 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2022-01-28 01:30:06 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2022-01-28 11:52:07 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2022-01-28 13:57:18 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2022-01-28 01:29:14 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2022-01-28 01:29:44 187.42 KB
11-12 klasių dalyko keitimo prašymas 2022-01-28 04:53:43 193.81 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2022-01-28 01:26:41 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2022-01-28 18:09:31 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2022-01-28 12:15:21 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2022-01-29 09:43:13 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2022-01-29 10:38:09 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2022-01-28 13:07:07 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2022-01-28 02:23:26 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2022-01-28 01:28:02 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos programa 2022-01-28 01:27:28 1.01 MB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2022-01-28 17:38:15 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2022-01-29 08:24:24 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2022-01-29 09:43:28 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2022-01-29 09:07:55 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-01-28 21:27:00 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos programa 2022-01-28 01:31:42 802.51 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-28 13:04:20 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-01-28 08:12:46 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-28 01:24:13 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2022-01-28 12:48:49 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-28 01:24:15 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2022-01-28 15:12:17 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2022-01-28 15:38:11 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2022-01-28 13:38:38 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2022-01-28 15:36:39 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2022-01-29 03:52:02 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2022-01-29 06:49:47 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-01-28 22:51:54 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2022-01-28 04:31:27 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2022-01-29 04:30:39 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2022-01-28 01:29:31 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2022-01-28 01:29:33 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2022-01-28 13:17:08 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2022-01-29 09:34:36 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-01-29 00:42:49 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-01-28 08:11:19 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2022-01-28 01:10:08 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2022-01-28 10:36:01 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-01-28 01:30:09 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2022-01-29 09:03:19 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-01-28 01:31:07 492.61 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2022-01-28 13:04:41 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2022-01-28 13:04:48 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-28 13:04:52 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-01-29 11:26:06 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2022-01-28 19:57:36 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2022-01-28 13:05:08 295.61 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2022-01-29 02:02:43 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2022-01-28 12:53:28 342.24 KB
Priedas nr. 1 2022-01-28 23:45:46 402.23 KB
Priedas nr. 2 2022-01-28 20:24:45 204.95 KB
Priedas nr. 3 2022-01-29 02:56:27 204.36 KB
Priedas nr. 4 2022-01-28 01:21:58 358.11 KB
Priedas nr. 5 2022-01-28 04:16:43 237.6 KB
Priedas nr. 6 2022-01-28 01:23:05 294.46 KB
Priedas nr. 7 2022-01-28 01:22:15 330.49 KB
Priedas nr. 9 2022-01-28 01:22:25 281.38 KB
Priedas nr. 10 2022-01-29 09:27:56 292.64 KB
Priedas nr. 11 2022-01-28 01:23:19 208.72 KB
Priedas nr. 12 2022-01-28 01:22:52 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:31:50 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:24:32 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:24:39 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:24:49 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:24:53 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2022-01-28 20:08:27 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:25:08 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:25:16 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:26:13 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 18:53:38 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:27:05 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:27:17 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:27:40 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-01-29 05:56:45 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:29:08 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:29:22 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:29:36 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2022-01-28 01:29:56 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-01-29 11:09:18 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 08:19:13 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 14:03:38 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 23:15:14 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-01-29 07:35:54 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 05:33:34 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 01:30:36 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-01-29 03:49:58 98.25 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-01-28 15:20:50 95.86 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-01-29 01:19:04 95.68 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-01-28 04:28:12 95.93 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-01-29 00:03:18 101.27 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-01-29 10:07:48 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-01-29 10:11:01 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-01-28 13:01:05 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2022-01-28 01:24:06 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2022-01-28 01:24:07 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2022-01-28 14:55:00 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2022-01-28 01:10:05 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-01-28 01:29:35 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-01-28 09:05:40 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-01-28 15:27:28 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2022-01-28 07:28:26 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-01-28 13:24:10 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2022-01-29 08:17:31 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2022-01-28 01:29:42 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2022-01-28 01:04:38 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2022-01-28 01:04:36 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2022-01-28 01:04:26 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2022-01-28 01:05:13 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2022-01-28 14:53:38 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2022-01-28 04:53:48 1.17 MB
Patarimai tėvams 2022-01-28 01:04:32 6.03 MB
Pedikuliozė 2022-01-29 08:11:09 890.9 KB
Saugūs namai 2022-01-28 07:26:35 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2022-01-29 06:25:35 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2022-01-28 01:09:54 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2022-01-28 01:30:04 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-01-28 01:24:44 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2022-01-28 01:28:18 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-28 15:10:41 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2022-01-28 10:29:02 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2022-01-28 13:35:04 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2022-01-28 01:06:11 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2022-01-28 19:03:45 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-01-29 08:52:18 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-01-28 01:04:51 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2022-01-28 13:02:38 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-01-29 03:25:07 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2021–2022 m. m. 2022-01-28 19:15:37 370.52 KB
15 dienų valgiaraštis 2022-01-28 19:11:18 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2021-2022 m. m. 2022-01-29 05:10:52 422.59 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2022-01-28 01:07:37 3.08 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-01-29 04:04:51 570.46 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2022-01-28 01:30:11 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2022-01-28 08:33:38 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2022-01-28 15:33:50 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-28 22:24:16 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2022-01-28 15:46:48 283.11 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-28 21:23:36 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-28 01:24:22 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-01-29 00:48:04 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2022-01-28 04:53:44 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-01-29 05:32:32 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2022-01-28 04:53:45 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2022-01-28 16:19:27 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2022-01-29 00:29:23 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2022-01-28 09:53:49 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2022-01-28 18:18:08 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2022-01-29 06:08:29 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2022-01-28 04:53:49 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-01-29 05:56:09 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-01-29 01:49:14 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-01-28 17:00:02 1.02 MB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-01-29 05:05:38 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-01-29 06:08:18 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-01-29 06:47:34 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-01-29 06:26:59 244.9 KB