Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2020-09-25 15:56:30 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2020-09-25 13:07:10 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2020-09-24 20:37:58 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2020-09-24 20:38:01 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-09-25 07:18:33 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-09-25 05:20:51 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-09-24 21:06:51 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-09-25 21:16:10 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-09-24 20:33:31 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-09-25 18:20:44 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-09-25 11:44:09 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-09-24 20:38:19 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-09-24 22:14:40 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2020-09-25 01:40:27 267.26 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:33:41 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:33:45 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:38:26 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:38:30 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-25 16:31:19 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-09-25 05:35:33 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-09-25 18:06:29 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-09-25 08:18:58 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2020-09-24 20:35:14 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-09-25 07:23:34 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-09-25 13:33:41 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2020-09-25 20:17:17 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2020-09-25 15:55:36 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2020-09-25 09:13:56 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-09-25 05:42:48 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2020-09-25 04:01:08 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2020-09-25 09:18:06 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2020-09-25 06:28:28 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2020-09-24 20:39:25 158.03 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-09-25 05:17:53 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-09-24 20:39:32 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-24 20:39:35 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-09-25 16:49:46 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2020-09-25 18:54:56 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-25 13:58:18 495.37 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas Vilniuje tvarkos aprašas 2020-09-24 22:16:59 214.33 KB
Priimtų mokinių sąrašai 2020-09-25 16:27:59 268.09 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-09-25 20:15:43 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-09-24 20:39:56 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-09-25 08:05:26 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-09-25 14:11:37 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-09-25 04:31:27 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-09-24 20:40:10 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-09-25 18:54:04 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-09-25 12:36:51 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-09-25 10:24:54 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-09-24 20:40:23 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-09-24 20:40:27 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-09-25 14:27:12 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-09-25 09:16:48 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-09-24 20:40:37 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-09-24 23:49:41 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:40:44 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-09-25 14:22:12 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:40:50 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:40:55 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:40:59 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-09-25 19:36:50 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-09-25 12:00:05 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:10 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-09-25 08:03:41 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-09-25 13:45:12 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:25 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:30 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:33 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:36 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:40 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2020-09-24 20:41:43 111.37 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-09-25 16:55:47 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-09-25 15:40:43 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020-09-25 03:30:19 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-09-24 20:41:59 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-09-25 09:17:31 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-09-25 05:50:18 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2020-09-25 09:13:31 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-09-24 20:42:14 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-09-25 14:44:05 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-09-24 20:33:51 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-09-25 00:02:03 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-09-25 18:56:26 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2020-09-24 20:42:28 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2020-09-25 07:41:15 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-09-25 06:01:17 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-09-25 04:05:17 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-09-24 20:34:07 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-09-24 20:34:10 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-09-25 19:10:47 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-09-25 06:43:25 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-09-25 08:47:49 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-09-25 05:02:15 890.9 KB
Saugūs namai 2020-09-24 20:34:28 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-09-24 20:34:33 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-09-25 16:12:39 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2020-09-24 20:34:41 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-09-25 21:05:44 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2020-09-24 20:34:48 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 20:34:52 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2020-09-25 08:23:47 4.01 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-09-25 20:35:23 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2020-09-25 20:36:54 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2020-09-25 12:16:24 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2020-09-25 00:27:57 14.57 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2020-09-25 16:22:45 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2020-09-25 04:07:16 399.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-25 12:58:15 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-24 20:42:53 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-24 20:42:59 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2020-09-25 18:50:57 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-09-25 20:08:13 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2020-09-24 20:43:11 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-09-25 00:50:52 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2020-09-24 20:43:18 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2020-09-25 14:53:26 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2020-09-25 03:47:52 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2020-09-25 07:59:03 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2020-09-25 08:33:49 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-09-25 11:46:41 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-09-24 20:43:38 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-09-25 05:22:55 781.08 KB