Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-07-04 00:11:53 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2022-06-28 23:52:17 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2022-07-02 14:38:47 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2022-07-04 01:52:09 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2022-07-05 08:29:17 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2022-06-30 14:30:26 187.42 KB
11-12 klasių dalyko keitimo prašymas 2022-07-05 00:45:51 193.81 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2022-07-01 21:49:37 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2022-06-28 21:34:10 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2022-07-05 13:09:42 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2022-07-02 15:33:19 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2022-07-03 19:22:40 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2022-07-05 08:11:10 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2022-06-28 21:31:49 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2022-07-02 23:14:07 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos programa 2022-07-05 15:37:41 1.01 MB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2022-07-05 13:58:35 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2022-07-05 15:12:16 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2022-07-05 01:57:19 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2022-07-05 17:50:50 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-07-05 00:03:17 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos programa 2022-07-05 00:06:32 802.51 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-07-04 08:25:10 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-07-03 21:42:39 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-04 10:19:51 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2022-07-02 21:53:25 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-06-28 21:27:51 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2022-07-04 04:11:22 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2022-07-05 17:27:58 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2022-07-03 15:18:38 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2022-06-28 21:32:33 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2022-07-04 19:32:31 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2022-07-03 15:25:09 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-06-28 21:34:37 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2022-07-05 13:35:10 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2022-06-28 21:34:51 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2022-07-01 03:48:31 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2022-07-03 00:06:33 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2022-07-01 20:39:30 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2022-07-03 00:05:49 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-07-03 07:55:42 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-07-03 07:25:53 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2022-07-05 09:45:03 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2022-07-02 00:26:32 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-07-04 12:37:33 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2022-07-01 22:46:15 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-07-05 01:28:32 492.61 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2022-07-04 16:13:26 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2022-07-05 15:01:43 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:25:11 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-07-05 10:14:10 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2022-07-05 10:56:54 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2022-07-05 15:10:33 295.61 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2022-07-03 12:18:20 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2022-07-04 23:30:51 342.24 KB
Priedas nr. 1 2022-07-04 10:26:30 402.23 KB
Priedas nr. 2 2022-07-03 15:55:50 204.95 KB
Priedas nr. 3 2022-07-01 21:26:22 204.36 KB
Priedas nr. 4 2022-07-03 19:42:15 358.11 KB
Priedas nr. 5 2022-07-03 19:10:40 237.6 KB
Priedas nr. 6 2022-07-01 19:34:33 294.46 KB
Priedas nr. 7 2022-07-04 01:16:59 330.49 KB
Priedas nr. 9 2022-07-04 13:41:36 281.38 KB
Priedas nr. 10 2022-07-01 23:19:03 292.64 KB
Priedas nr. 11 2022-07-03 22:48:30 208.72 KB
Priedas nr. 12 2022-06-28 21:26:35 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-07-04 16:20:30 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2022-07-01 15:03:02 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-06-30 21:55:12 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-07-02 02:43:04 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2022-07-02 22:20:31 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2022-07-01 10:17:13 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-07-03 15:09:16 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2022-07-03 15:10:54 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-07-01 05:02:01 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2022-07-05 15:46:36 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-07-01 22:54:49 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-06-30 22:03:45 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-06-30 05:14:09 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-06-28 23:39:29 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-07-03 19:17:10 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-06-28 21:34:26 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-07-03 15:33:49 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2022-07-03 10:26:40 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-06-28 21:36:16 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-06-30 22:04:59 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-06-28 21:36:49 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-06-28 21:37:01 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-06-28 21:37:05 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-07-04 21:12:39 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-07-03 19:34:59 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-07-02 13:20:49 98.25 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-07-03 02:39:59 95.86 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-07-05 01:11:13 95.68 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-07-03 01:18:25 95.93 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-07-05 10:58:28 101.27 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-07-05 00:49:51 94.25 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-07-04 00:48:52 86.97 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-07-05 08:33:33 83.84 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-07-05 00:44:41 82.76 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-07-04 03:12:04 82.71 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2022-07-03 16:37:59 79.37 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-07-05 03:15:00 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-07-03 15:27:29 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-07-05 10:45:16 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2022-06-29 22:23:26 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2022-07-05 17:55:52 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2022-06-28 21:27:31 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2022-07-05 13:32:12 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-07-02 22:47:52 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-07-05 13:59:19 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-07-03 15:18:39 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2022-07-03 15:18:40 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-07-05 10:43:40 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2022-07-05 10:48:04 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2022-07-04 15:59:52 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2022-07-02 21:53:03 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2022-06-28 21:27:56 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2022-06-29 21:52:17 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2022-07-02 05:22:44 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2022-07-04 06:16:17 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2022-06-29 15:26:15 1.17 MB
Patarimai tėvams 2022-07-03 22:43:35 6.03 MB
Pedikuliozė 2022-07-05 01:32:37 890.9 KB
Saugūs namai 2022-07-05 03:49:24 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2022-07-05 07:42:52 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2022-07-05 17:23:27 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2022-06-29 10:01:31 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-07-02 07:09:32 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2022-07-04 01:24:16 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-04 08:02:32 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2022-06-28 21:35:24 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2022-07-05 00:50:29 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2022-07-05 10:14:42 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2022-07-05 11:25:26 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-07-04 20:25:47 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-07-02 19:10:03 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2022-07-04 09:10:58 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-07-05 13:58:50 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2021–2022 m. m. 2022-06-28 21:31:36 370.52 KB
15 dienų valgiaraštis 2022-07-05 09:36:47 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2021-2022 m. m. 2022-07-04 06:40:15 422.59 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2022-07-04 03:45:59 3.08 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-07-03 01:30:00 570.46 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2022-07-05 07:19:34 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2022-07-04 03:05:30 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2022-06-28 21:33:42 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2022-07-04 17:02:50 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2022-07-03 01:33:42 283.11 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-07-05 06:42:12 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-07-01 15:36:59 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-07-05 13:30:52 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2022-07-03 15:18:43 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-07-03 15:18:44 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2022-07-03 15:18:44 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2022-07-03 15:18:45 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2022-07-05 09:06:34 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2022-07-05 09:06:39 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2022-07-03 15:18:47 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2022-07-05 13:27:44 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2022-07-03 19:29:21 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-07-05 09:06:47 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-07-04 00:36:17 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-07-04 23:57:06 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2022-07-04 23:55:56 252.47 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-07-05 10:49:43 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-07-05 10:45:59 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-07-05 17:12:38 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-07-05 10:45:12 244.9 KB