Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-11-28 20:53:46 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2020-11-27 19:46:16 204.88 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 30 - GRUODŽIO 17 DIENOMIS 2020-11-28 20:54:02 122.17 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2020-11-27 07:08:18 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2020-11-27 13:05:51 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2020-11-28 07:07:50 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2020-11-29 00:00:23 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-11-27 21:45:10 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-11-28 13:20:18 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-11-28 21:58:54 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-11-28 17:26:05 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-11-28 22:33:59 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-11-26 06:28:22 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-11-27 21:56:26 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-11-28 23:05:09 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-11-28 03:17:15 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2020-11-26 07:52:34 267.26 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2020-11-27 19:59:57 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-11-28 11:24:28 348.06 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-11-28 17:20:49 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020-11-28 21:33:54 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-11-28 16:40:29 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2020-11-28 07:23:37 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-11-27 23:17:45 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-11-28 22:08:06 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-11-28 13:20:32 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-11-29 00:07:00 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2020-11-28 06:04:26 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-11-28 21:18:25 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-11-28 03:40:14 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2020-11-27 02:49:17 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2020-11-28 06:02:10 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2020-11-28 23:27:04 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-11-28 15:40:04 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2020-11-27 21:59:19 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2020-11-27 02:10:44 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2020-11-27 14:17:23 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2020-11-28 17:29:06 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-11-25 21:40:51 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-11-27 11:48:18 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2020-11-27 20:43:55 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2020-11-27 09:22:28 123.77 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-11-26 19:05:43 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-11-28 00:49:33 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-11-28 03:53:06 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-11-28 17:28:47 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2020-11-28 03:34:16 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-11-27 08:55:52 495.37 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas Vilniuje tvarkos aprašas 2020-11-28 22:47:10 214.33 KB
Priimtų mokinių sąrašai 2020-11-28 23:08:45 268.09 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-11-27 08:40:32 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-11-28 23:51:01 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-11-28 19:56:13 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-11-27 23:13:38 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-11-28 06:18:44 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-11-28 05:51:41 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-11-28 04:09:47 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-11-28 05:13:19 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-11-27 23:56:25 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-11-28 01:43:44 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-11-29 00:13:49 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-11-28 15:49:02 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-11-28 05:08:54 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-11-28 22:39:00 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-11-27 20:56:42 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 12:20:37 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 23:09:14 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 20:55:26 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 15:52:20 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-11-27 08:45:00 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-11-27 21:43:20 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 07:02:45 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-11-28 09:28:13 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-11-25 10:57:21 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-11-28 00:53:42 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 22:15:31 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-11-27 16:57:20 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 04:33:15 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 12:09:19 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2020-11-27 05:27:22 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2020-11-28 20:18:51 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2020-11-27 06:32:31 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 21:48:54 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-11-28 20:55:51 77.01 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-11-27 01:18:36 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-11-27 02:17:52 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020-11-27 11:27:41 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-11-28 00:17:55 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-11-28 20:43:51 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-11-28 23:13:24 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2020-11-28 00:03:01 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-11-28 21:25:18 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-11-28 04:00:21 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-11-27 02:45:42 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-11-28 19:21:59 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-11-27 15:09:46 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2020-11-28 21:02:36 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2020-11-28 05:01:10 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-11-27 23:51:53 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-11-28 03:17:48 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-11-28 05:50:18 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-11-28 13:13:08 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-11-27 02:09:12 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-11-27 00:35:40 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-11-28 00:24:15 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-11-28 02:04:51 890.9 KB
Saugūs namai 2020-11-27 01:12:05 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-11-26 19:19:45 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-11-28 07:14:29 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2020-11-26 23:23:01 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-11-26 18:26:20 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2020-11-27 23:51:18 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-11-26 08:15:44 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2020-11-28 10:59:16 4.01 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-11-27 04:57:30 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2020-11-28 07:47:27 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-11-28 17:58:49 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2020-11-27 21:50:46 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2020-11-27 03:52:10 14.57 KB
Informacija dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2020-11-27 21:51:59 430.92 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2020-11-27 21:52:21 422.59 KB
Dėl maisto davinių atsiėmimo mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą 2020-11-27 21:52:52 183.82 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2020-11-27 18:22:24 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2020-11-28 01:21:49 399.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-11-27 12:06:22 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-11-25 10:32:46 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-11-26 09:50:30 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2020-11-28 07:01:24 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-11-28 20:58:52 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2020-11-28 22:01:54 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-11-28 16:43:51 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2020-11-27 14:35:19 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2020-11-28 03:50:29 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2020-11-28 23:23:43 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2020-11-28 06:43:40 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2020-11-27 23:30:30 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-11-28 23:57:08 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-11-28 23:14:01 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-11-27 08:01:07 781.08 KB