Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-02-13 22:11:32 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2024-02-13 22:12:31 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2024-02-16 11:21:10 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2024-02-09 10:05:56 31 KB
III-IV klasių dalyko keitimo prašymas 2024-02-15 12:35:12 188.55 KB
Prašymo forma 2024-02-13 22:14:06 12.35 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos individualus mokinio ugdymo(si) planas III-IV klasė. Priedas 1 2024-02-08 23:05:01 215.91 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2024-02-09 07:55:05 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2024-02-08 23:46:16 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2024-02-19 12:36:24 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2024-02-19 09:10:28 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2024-02-18 04:09:47 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2024-02-12 04:51:53 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos planas 2024-02-18 21:25:04 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2024-02-19 13:19:05 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2024-02-13 00:22:39 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos planas 2024-02-09 11:42:22 802.51 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-02-18 12:10:41 427.03 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 2024-02-09 14:52:21 676.47 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams 834.68 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-02-15 03:19:00 247.58 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-16 08:46:10 413.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:12 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2024-02-19 12:56:21 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-18 21:32:49 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:40:26 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-08 14:01:30 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2024-02-19 12:45:08 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-19 12:40:38 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2024-02-09 10:01:21 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2024-02-09 12:09:54 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-14 14:58:22 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2024-02-18 17:40:39 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2024-02-19 11:58:23 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2024-02-14 09:43:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2024-02-09 13:37:56 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2024-02-09 05:45:09 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2024-02-18 06:54:24 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2024-02-08 15:39:33 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2024-02-15 07:29:48 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-02-13 08:07:36 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2024-02-17 00:24:00 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-02-19 08:09:04 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2024-02-11 11:06:51 362.07 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 20:58:10 568.4 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-15 06:25:51 579.33 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje tvarkos aprašas 364.88 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2024-04-04 20:56:09 163.33 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl. (2024-2025 m. m.) 2024-04-04 20:56:09 407.01 KB
1-4 klasių mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr.1 2023-2024 m. m. 2024-04-04 20:56:09 199.11 KB
Priėmimo tvarka_2024-2025 m. m. 2024-04-04 20:56:09 237.3 KB
Motyvacinio laiško gaires_2024-2025 m. m. 2024-04-04 20:56:09 529.87 KB
Tėvų sutikimo dėl kandidato dalyvavimo motyvaciniame įvertinime_forma 2024-04-04 20:56:10 178.5 KB
Dėl mokinių priėmimo komisijos tvirtinimo_(Įsakymas 2023-04-03) 2024-04-04 20:56:10 366.21 KB
2024-2025 m. m. mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas 2024-04-04 20:56:11 429.77 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5-12 kl. mokinių priėmimo protokolas (2023 m.) 2024-04-04 20:56:11 3.07 MB
Mokiniu priemimo komisijos (5-10 kl.) protokolas Nr. 1 2024-2025 m. m. 427.62 KB
Fizinio pajėgumo testas 5-8 ir I-III gimn. kl. mokiniams (nauja) 205.76 KB
2024 m. mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr. 2 27.17 KB
2024 m. mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr. 2 27.17 KB
Mokinių priėmimo komisijos (1-11 kl.) protokolas Nr.3 2024-2025 m. m. 411.94 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2024-02-09 07:19:58 13.45 KB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2024-02-08 22:29:13 204.95 KB
Priedas nr. 3 2024-02-08 19:29:19 204.36 KB
Priedas nr. 4 2024-02-09 09:58:03 358.11 KB
Priedas nr. 5 2024-02-19 11:30:23 237.6 KB
Priedas nr. 6 2024-02-14 06:46:59 294.46 KB
Priedas nr. 7 2024-02-15 07:31:15 330.49 KB
Priedas nr. 9 2024-02-11 23:25:30 281.38 KB
Priedas nr. 10 2024-02-08 20:13:14 292.64 KB
Priedas nr. 11 2024-02-11 15:50:40 208.72 KB
Priedas nr. 12 2024-02-12 03:57:01 182.4 KB
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) 2024-02-09 16:21:24 782.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 2024-02-09 01:56:25 722.69 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2024-02-09 03:03:26 198.8 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-18 14:07:10 80.11 KB
2022-2023 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-15 21:36:35 74.53 KB
2022-2023 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 00:44:31 73.92 KB
2022-2023 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:07:11 70.76 KB
2022-2023 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-14 14:31:02 74.95 KB
2022-2023 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-16 05:28:45 68.97 KB
2022-2023 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 19:05:51 75.83 KB
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 15:34:41 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-09 11:00:48 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-14 13:29:43 79.96 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:18:43 79.33 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:29:57 82.75 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-13 01:41:10 82.72 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-19 08:57:16 83.8 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-09 05:50:06 86.97 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-09 12:34:10 94.25 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-15 05:34:54 101.27 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 15:45:59 95.93 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-02-08 20:36:23 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-02-19 12:08:38 95.86 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2024-02-09 07:28:00 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2024-02-09 10:26:45 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-02-18 12:10:41 427.03 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2024-02-19 10:41:04 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2024-02-12 02:54:55 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2024-02-09 09:59:13 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2024-02-09 07:59:10 128.84 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-16 14:19:13 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2024-02-18 04:25:10 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2024-02-08 22:35:54 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2024-02-14 04:02:10 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2024-02-09 13:00:39 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2024-02-09 11:38:29 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2024-02-17 03:43:49 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2024-02-17 13:21:55 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2024-02-16 16:18:06 1.17 MB
Patarimai tėvams 2024-02-16 00:52:08 6.03 MB
Pedikuliozė 2024-02-19 09:08:36 890.9 KB
Saugūs namai 2024-02-09 06:38:16 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2024-02-12 14:02:23 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2024-02-19 12:40:27 1.37 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2024-02-18 07:46:57 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2024-02-16 22:13:06 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2024-02-14 17:39:44 397.91 KB
Skaitmeninės ir audio knygos 1-4 klasėms 109.93 KB
Programinės ir rekomenduojamos literatūros sąrašas 1-4 klasėms 2024-06-04 13:18:11 202.9 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2024-02-10 09:31:42 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2024-02-17 12:52:04 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2024-02-16 23:35:15 516.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys mokami būreliai 2024-02-08 23:32:43 80.08 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2024-02-09 02:41:13 108.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2023-2024 m. m. veikiantys mokami būreliai 2024-02-19 12:59:57 91.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2023-2024 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2024-02-19 12:58:16 106.75 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai (15-kos dienų) 2024-02-18 06:16:38 6.03 MB
Gimnazijos valgykloje organizuojamas mokinių maitinimas nuo 2024 m. vasario mėnesio 2024-02-18 06:16:40 200.14 KB
15 dienų valgiaraštis 2024-02-18 06:16:40 355.76 KB
Gimnazijos valgykloje organizuojamas sportininkų maitinimas nuo 2024 m. vasario mėnesio 2024-02-18 06:16:41 197.54 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2024-02-18 06:16:42 3.08 MB
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2024-02-18 06:16:43 570.46 KB
6-10 metų moksleivių valgiaraštis (2023 m.) 2024-02-18 06:16:44 5.64 MB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2024-02-09 08:41:00 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-19 12:52:11 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2024-02-19 12:51:44 283.11 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2022 m. II pusmečio veiklos įgyvendinimo ataskaita ir 2023 m. tikslai 2024-02-15 16:43:44 631.85 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2023 m. veiklos įgyvendinimo ataskaita 2024-02-19 12:57:28 21.32 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-16 16:23:47 357.7 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2024-02-11 06:47:12 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2024-02-13 08:26:14 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2024-02-18 08:27:40 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2024-02-12 11:47:04 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2024-02-19 13:40:42 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2024-02-09 10:07:31 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2024-02-11 07:58:15 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2024-02-11 05:16:15 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-02-11 05:53:21 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2024-02-13 21:11:01 252.47 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planuojamas vykdyti 2022 biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planas 2024-02-09 08:04:29 166.25 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-19 11:14:17 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-18 11:40:37 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-15 05:47:33 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2024-02-18 21:22:42 244.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m. m. 2024-02-14 03:25:06 389.2 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2024-02-09 00:06:25 397.36 KB
Logotipas_Korupcijai_Ne 2024-02-08 19:47:22 422.22 KB
Logotipas_Korupcijai 2024-02-08 18:10:15 422.22 KB
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Atnaujinta Dydis
Subjektas 2024-02-09 06:49:27 180.87 KB
Antikorupcijos komisija 2024-02-08 19:20:05 198.78 KB
Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2024-02-08 17:00:44 397.36 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m. m. korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo priemonių plano apibendrinimas (plano ataskaita) 2024-02-12 17:08:46 410.33 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2023-2024 2024-02-09 13:25:06 753.42 KB
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus Atnaujinta Dydis
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus 2024-02-08 13:41:39 208.96 KB
Rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinės veiklos 2024-02-08 22:01:48 567.65 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Pranešejų istatymas 2024-02-08 16:29:27 414.78 KB
Pranešk kanalas 2024-02-08 22:39:10 211.41 KB
Vidinių informacijos apie pažeidimus forma 2024-02-08 15:57:59 360.35 KB
Vyriausybes nutarimas 2024-02-09 05:09:00 669.25 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2024-02-09 02:47:22 352.74 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga Atnaujinta Dydis
Korepetitorius 2024-02-08 23:29:27 103.64 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga 2024-02-14 17:40:45 598.65 KB
Antikorupcinio sąmoningumo didinimo medžiaga 2024-02-08 22:58:17 361.66 KB
Kaip elgiamės gavę dovaną darbe Atnaujinta Dydis
Kaip elgiamės gavę dovaną 2024-02-08 19:49:14 367.34 KB
Reprezentacinių dovanų tvarka 2024-02-08 19:45:06 486.02 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas Atnaujinta Dydis
Antikorupcinis kodeksas 2024-02-08 16:14:22 372.39 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Atnaujinta Dydis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2024-02-09 10:31:44 353.81 KB
Krizių valdymo komanda Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo komandos nariai 2024-02-18 00:26:22 271.18 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2024-02-08 23:28:45 220.34 KB
Privačių interesų deklaravimas Atnaujinta Dydis
Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus 2024-02-06 13:49:19 332.52 KB
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas Atnaujinta Dydis
Informacija rengiama... 2024-02-08 18:57:02 182.69 KB
Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai Atnaujinta Dydis
Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra 2024-02-08 18:45:17 187.85 KB
Tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams_2023 m ataskaita 2024-02-12 16:42:59 357.57 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT prieš skiriant asmenį į pareigas Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas 2024-02-09 04:52:10 351.58 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2021_2022) 2024-02-16 21:45:37 222.33 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2022_2023) 2024-02-08 20:28:32 288.62 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2023/2024 m. m. 2024-02-12 08:58:04 286.39 KB
Pailgintos grupes dienotvarke_2023-2024 2024-02-06 13:49:10 286.39 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagalbos mokiniui specialistai_2024 m. 475.07 KB
Pagrindiniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2024-02-18 14:08:56 763.57 KB
VDM tvarkos aprašo patvirtinimas 2024-02-19 12:30:18 69.27 KB
VDM tėvų prašymas (2 priedas) 2024-02-13 17:06:03 181.42 KB
VDM lankymo sutartis 3 (priedas 1) 2024-02-09 12:04:15 184.12 KB
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2023-2024 m. m 2024-02-19 12:30:34 764.25 KB