Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-05-08 18:36:16 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2021-05-09 05:43:26 204.88 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 30 - GRUODŽIO 17 DIENOMIS 2021-05-06 07:45:42 122.17 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2021-05-09 02:53:58 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2021-05-09 15:24:16 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2021-05-07 10:38:33 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2021-05-09 10:08:16 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-05-09 07:59:25 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-05-05 17:53:04 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-05-09 15:15:14 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2021-05-08 12:18:03 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-05-08 17:03:40 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-05-08 15:32:56 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-05-08 12:23:14 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-05-09 13:42:00 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2021-05-08 08:56:13 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2021-05-08 08:46:12 267.26 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-05-09 14:30:32 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-05-09 06:05:52 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos programa 2020-2021 m.m. 2021-05-09 08:38:46 779.6 KB
ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMŲ 2020-2021 MOKSLO METAMS 2021-05-08 19:54:13 196.13 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:58:20 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:58:42 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:58:01 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:58:03 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:57:57 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-05-09 14:58:04 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-05-09 14:57:44 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-05-09 14:58:06 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-05-09 14:57:54 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-05-09 15:00:04 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:57:59 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:57:48 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-05-09 14:58:02 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-05-09 14:58:13 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-05-09 09:11:38 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-05-09 14:58:55 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-05-09 14:57:59 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-05-09 15:00:13 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-05-09 14:57:53 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-05-09 14:58:17 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-05-08 10:10:05 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-05-09 14:57:51 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-05-06 14:44:11 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-05-09 14:58:12 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2021-05-09 14:58:33 211.32 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-05-09 10:49:06 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-05-08 11:26:33 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-09 14:21:39 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-05-07 12:42:09 495.37 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-05-08 02:14:16 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-05-09 14:09:18 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-05-08 13:42:34 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-05-08 14:48:35 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-05-07 23:44:08 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-05-09 10:37:21 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-05-09 07:23:35 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-05-09 12:04:03 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-05-09 13:04:19 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-05-08 08:41:07 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-05-09 11:47:03 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-05-09 00:03:08 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-05-09 08:22:03 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-05-09 13:58:35 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:07 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:16 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 15:26:33 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:08 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:15 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:06 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:30 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 15:00:14 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:29 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:14 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-05-09 15:18:33 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:23 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:03 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:24 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:27 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-05-09 15:00:10 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:16 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:31 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:39 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:31 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:03 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:24 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:29 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:04 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-05-09 14:59:09 93.89 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-05-07 17:37:36 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-05-06 18:16:13 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021-05-09 07:53:01 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2021-05-09 07:18:20 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2021-05-08 12:59:11 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-05-09 11:54:29 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2021-05-09 14:00:09 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-05-09 00:51:46 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-05-09 11:28:12 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-05-09 07:57:57 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2021-05-09 06:05:42 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-05-09 14:10:48 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2021-05-09 13:30:36 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2021-05-09 06:08:54 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2021-05-09 14:54:36 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2021-05-09 02:41:48 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2021-05-08 07:10:56 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2021-05-09 12:14:28 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2021-05-09 10:41:28 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2021-05-09 11:16:05 1.17 MB
Patarimai tėvams 2021-05-07 12:16:20 6.03 MB
Pedikuliozė 2021-05-07 12:30:07 890.9 KB
Saugūs namai 2021-05-08 09:46:35 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2021-05-09 11:09:35 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2021-05-09 06:05:15 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2021-05-07 13:31:02 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-05-07 11:59:31 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2021-05-08 15:59:04 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-08 05:05:36 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2021-05-08 10:43:59 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2021-05-08 09:40:50 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2021-05-09 12:17:01 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2021-05-09 13:06:57 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2021-05-08 09:38:14 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-05-05 17:48:34 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2021-05-08 00:13:35 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-05-09 11:10:13 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2021-05-07 17:10:16 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2021-05-07 10:06:03 14.57 KB
Informacija dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-05-08 07:32:34 430.92 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-05-05 17:55:27 422.59 KB
Dėl maisto davinių atsiėmimo mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą 2021-05-09 09:03:35 183.82 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2021-05-08 10:43:53 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2021-05-05 22:45:55 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2021-05-06 12:11:27 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-05-09 12:33:37 4.91 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-08 18:54:57 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-05 16:06:29 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-08 14:17:05 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2021-05-09 15:00:12 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2021-05-09 14:59:53 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2021-05-09 14:59:49 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2021-05-09 14:59:53 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2021-05-09 14:59:38 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2021-05-09 15:00:35 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2021-05-09 15:00:15 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2021-05-09 14:59:41 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2021-05-09 14:59:37 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-05-09 07:33:00 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-05-09 14:56:05 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-05-08 08:13:35 781.08 KB