Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2020-07-11 21:43:56 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2020-06-29 09:42:14 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2020-07-07 17:18:15 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2020-07-12 09:41:04 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-07-14 05:49:40 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-07-06 01:31:42 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-07-10 00:15:44 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-07-04 16:55:20 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-07-14 07:31:29 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-07-13 16:18:02 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-07-11 07:45:07 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-07-14 11:33:09 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-07-13 10:28:55 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2020-07-04 18:18:44 267.26 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-07-07 21:16:22 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020-07-11 07:10:33 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-14 05:47:25 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2020-07-13 15:09:38 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-14 06:43:51 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-07-11 09:39:32 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-07-12 12:24:46 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-07-14 12:58:52 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2020-07-12 13:25:47 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-07-14 11:32:03 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-07-05 23:26:15 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2020-07-14 14:05:11 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2020-07-09 11:57:25 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2020-07-13 15:50:38 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-07-10 16:30:38 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2020-07-14 06:41:05 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2020-07-10 16:31:21 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2020-07-12 15:48:43 187.68 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-07-13 21:09:15 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-07-14 07:29:50 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-07-12 18:49:33 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-07-14 13:00:33 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2020-07-13 08:25:43 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-07-12 09:40:19 495.37 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas Vilniuje tvarkos aprašas 2020-07-10 08:04:29 214.33 KB
Priimtų mokinių sąrašai 2020-07-13 18:45:39 268.09 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-07-14 03:56:14 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-07-12 05:45:00 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-07-14 15:00:16 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-07-14 15:01:31 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-07-14 15:01:44 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-07-12 02:40:40 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-07-13 03:06:28 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-07-14 15:07:51 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-07-06 09:43:51 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-07-06 01:22:21 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-07-07 14:49:02 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-07-14 15:02:10 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-07-14 15:02:00 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-07-14 15:01:53 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-07-07 16:23:06 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-07-11 07:34:02 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-07-09 11:29:05 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-07-12 09:41:21 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-07-14 00:26:51 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-07-10 16:34:57 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-07-11 19:43:23 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-07-11 15:22:09 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-07-14 14:40:45 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-07-09 08:55:30 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-07-11 21:12:11 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-07-08 00:08:50 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-07-14 01:23:52 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-07-14 12:05:59 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-07-13 11:56:17 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2020-07-13 05:42:52 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2020-07-14 15:09:00 111.37 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-07-13 14:56:11 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-07-14 09:29:37 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020-07-13 10:31:43 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-07-10 18:55:47 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-07-06 03:04:53 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-07-10 21:49:52 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2020-07-07 03:59:00 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-07-14 00:27:53 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-07-14 14:09:23 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-07-12 07:58:23 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-07-10 04:25:51 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-07-14 11:13:11 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2020-07-14 11:34:42 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2020-07-13 04:14:55 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-07-13 10:06:52 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-07-10 00:18:53 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-07-11 07:59:29 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-07-14 04:27:53 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-07-14 04:05:22 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-07-14 00:27:54 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-07-14 11:58:51 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-07-09 01:16:06 890.9 KB
Saugūs namai 2020-07-14 10:12:38 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-07-14 07:56:48 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-07-09 21:50:55 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2020-07-05 05:04:44 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-07-09 19:13:34 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2020-07-10 06:05:48 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-07-07 09:43:45 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2020-07-13 23:14:54 4.01 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-07-13 10:47:47 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2020-07-13 16:47:23 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2020-07-11 22:43:49 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2020-07-12 22:45:21 14.57 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2020-07-11 14:51:59 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2020-07-04 02:39:27 399.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-07-04 04:30:14 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-07-05 23:50:21 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-07-14 04:01:11 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2020-07-09 20:39:28 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-07-14 14:29:30 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2020-07-14 14:33:45 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-07-14 14:28:03 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2020-07-14 14:29:17 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2020-07-05 03:42:40 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2020-07-13 15:48:47 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2020-07-06 00:26:18 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2020-07-09 10:32:33 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-07-14 08:40:32 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-07-12 15:26:17 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-07-13 08:23:49 781.08 KB