Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-07-22 17:15:33 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2021-07-23 22:16:08 204.88 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 30 - GRUODŽIO 17 DIENOMIS 2021-07-20 03:52:37 122.17 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2021-07-23 22:23:55 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2021-07-22 11:32:36 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2021-07-23 05:09:11 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2021-07-24 05:11:11 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-07-21 08:51:06 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-07-24 07:10:09 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-07-21 05:51:33 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2021-07-23 19:53:15 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-07-24 01:06:44 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-07-19 04:15:28 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-07-21 16:15:58 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-07-21 14:19:45 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2021-07-24 03:34:02 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2021-07-23 19:03:47 267.26 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-07-22 18:24:38 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-07-23 23:19:27 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos programa 2020-2021 m.m. 2021-07-23 09:54:26 779.6 KB
ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMŲ 2020-2021 MOKSLO METAMS 2021-07-22 12:30:50 196.13 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-07-23 06:06:53 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 03:06:00 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-22 10:28:49 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-07-23 21:26:24 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-07-22 15:12:51 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-07-22 13:51:06 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-07-24 02:49:24 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-07-21 23:16:42 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-07-21 15:34:43 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-07-23 11:20:35 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-07-23 03:07:59 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-07-20 05:39:40 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-07-22 23:53:01 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-07-22 05:22:36 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-07-23 03:09:18 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-07-22 05:24:24 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-07-22 18:28:56 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-07-20 09:56:50 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-07-24 05:52:26 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-07-22 06:02:59 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-07-23 22:36:29 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-07-21 20:42:13 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-07-24 09:34:59 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-07-22 05:25:00 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2021-07-23 03:05:05 211.32 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-07-23 20:19:22 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-07-23 20:19:53 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-07-22 18:35:19 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-07-23 20:21:54 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2021-07-24 08:52:18 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2021-07-23 20:22:09 295.61 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-07-23 00:09:31 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-07-23 17:02:09 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-07-24 02:40:38 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-07-21 10:56:37 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-07-22 04:03:12 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-07-19 23:58:22 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-07-19 20:06:51 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-07-24 06:15:15 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-07-24 00:06:31 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-07-21 13:45:40 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-07-24 04:43:48 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-07-21 13:45:26 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-07-21 13:45:17 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-07-23 18:18:14 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-07-23 16:24:27 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-07-23 09:47:13 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-07-23 10:22:19 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-07-23 15:54:00 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-07-21 14:28:38 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-07-23 21:27:00 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-07-21 14:04:29 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 03:02:56 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-07-23 06:10:28 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-07-21 16:30:09 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-07-22 02:29:38 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-07-22 18:03:35 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-07-21 14:36:45 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-07-21 12:34:02 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-07-24 07:51:16 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-07-21 16:08:22 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-07-21 16:49:38 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-07-21 18:29:21 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-07-23 17:50:37 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-07-23 14:46:50 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-07-22 05:28:31 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-07-20 08:26:25 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-07-21 10:33:28 112.34 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-07-20 00:24:44 106.1 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2021-07-19 22:08:36 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2021-07-23 14:25:27 98.25 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-07-23 13:59:19 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-07-23 00:06:50 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021-07-21 16:00:09 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2021-07-24 08:18:25 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2021-07-22 23:02:46 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-07-22 06:26:51 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2021-07-21 16:35:41 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-07-24 00:21:19 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-07-23 13:10:52 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-07-23 18:34:37 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2021-07-24 06:50:17 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-07-21 18:29:08 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2021-07-20 15:45:49 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2021-07-20 22:09:18 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2021-07-23 10:02:43 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2021-07-22 18:35:33 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2021-07-24 00:29:11 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2021-07-24 09:36:45 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2021-07-24 08:46:00 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2021-07-23 20:26:30 1.17 MB
Patarimai tėvams 2021-07-23 17:08:00 6.03 MB
Pedikuliozė 2021-07-21 14:04:25 890.9 KB
Saugūs namai 2021-07-22 05:31:23 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2021-07-22 16:06:56 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2021-07-21 01:34:56 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2021-07-23 06:47:22 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-07-22 05:57:01 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2021-07-22 05:29:52 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-24 09:33:05 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2021-07-21 15:16:20 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2021-07-24 09:07:06 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2021-07-23 22:30:14 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2021-07-23 12:47:06 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2021-07-23 11:25:30 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-07-23 10:29:28 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2021-07-22 21:40:55 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-07-20 01:59:26 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2021-07-24 06:47:57 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2021-07-23 06:08:52 14.57 KB
Informacija dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-07-22 08:11:23 430.92 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-07-21 10:18:36 422.59 KB
Dėl maisto davinių atsiėmimo mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą 2021-07-24 01:21:32 183.82 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2021-07-21 13:45:47 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2021-07-22 18:37:19 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2021-07-20 11:37:59 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-07-20 13:25:27 4.91 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-23 13:47:31 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-23 18:04:30 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-22 01:39:56 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2021-07-22 01:38:04 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2021-07-19 08:40:54 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2021-07-22 01:34:51 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2021-07-24 04:05:26 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2021-07-23 14:40:02 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2021-07-19 04:33:30 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2021-07-22 15:10:41 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2021-07-22 07:51:32 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2021-07-23 04:34:27 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2021-07-24 04:40:57 164.95 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-07-22 07:38:15 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-07-22 13:29:52 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-07-21 17:10:22 781.08 KB