Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2019-11-16 06:31:20 24 KB
Prašymas dėl išvykos 2019-11-15 13:51:15 31.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2019-11-17 16:10:13 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2019-11-16 17:45:58 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2019-11-16 04:52:12 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2019-11-17 15:33:16 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2019-11-17 15:46:25 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2019-11-17 19:22:57 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2019-11-15 18:48:03 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2019-11-15 12:36:22 1.01 MB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2019-11-17 07:06:28 6.56 MB
5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019-11-13 21:51:42 21.32 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2019-11-15 23:04:27 3.11 MB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2019-11-17 20:30:49 14.79 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2019-11-15 06:47:29 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2019-11-16 07:24:30 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-17 06:08:46 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2019-11-15 02:28:41 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-16 18:25:58 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-09 23:28:35 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2019-11-13 23:09:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2019-11-15 17:44:06 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2019-11-16 08:53:08 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 20:23:13 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2019-11-14 22:59:40 206.66 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2019-11-13 23:14:29 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2019-11-17 21:52:16 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-11-14 03:48:33 1.52 MB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2019-11-17 18:21:05 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2019-11-17 06:55:50 342.24 KB
Priedas nr. 1 2019-11-16 17:17:11 402.23 KB
Priedas nr. 2 2019-11-17 09:07:55 204.95 KB
Priedas nr. 3 2019-11-14 18:15:28 204.36 KB
Priedas nr. 4 2019-11-14 02:08:07 358.11 KB
Priedas nr. 5 2019-11-17 18:46:50 237.6 KB
Priedas nr. 6 2019-11-15 23:36:08 294.46 KB
Priedas nr. 7 2019-11-13 15:59:35 330.49 KB
Priedas nr. 8 2019-11-13 15:59:40 280.26 KB
Priedas nr. 9 2019-11-15 06:24:05 281.38 KB
Priedas nr. 10 2019-11-14 18:04:31 292.64 KB
Priedas nr. 11 2019-11-14 21:16:08 208.72 KB
Priedas nr. 12 2019-11-14 18:15:00 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-11-15 17:31:53 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2019-11-15 15:04:27 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-11-16 02:32:43 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2019-11-15 03:10:51 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2019-11-10 17:31:52 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2019-11-17 09:25:04 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2019-11-17 23:53:33 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2019-11-17 08:23:06 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2019-11-15 11:22:44 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2019-11-15 13:56:40 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2019-11-16 10:33:54 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2019-11-16 05:34:28 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2019-11-15 22:00:14 114.26 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-11-15 16:56:16 15.88 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2019-11-15 17:28:59 15.05 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019-11-15 20:02:55 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2019-11-11 23:06:30 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2019-11-16 08:15:03 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2019-11-17 17:32:12 299.61 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2019-11-09 13:18:36 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2019-11-17 17:50:16 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2019-11-15 23:46:30 211.1 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2019-11-17 17:17:36 834.94 KB
Psichologinė pagalba 2019-11-17 05:31:31 42 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-11-16 13:16:50 571.07 KB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019-11-12 23:07:28 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2019-11-15 02:39:06 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2019-11-16 18:50:30 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2019-11-17 02:48:53 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2019-11-16 11:18:03 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2019-11-15 01:40:26 1.17 MB
Patarimai tėvams 2019-11-15 20:00:33 6.03 MB
Pedikuliozė 2019-11-17 12:30:07 890.9 KB
Saugūs namai 2019-11-18 02:14:52 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2019-11-15 17:10:14 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2019-11-15 10:07:51 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2019-11-11 01:34:54 198.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2019-11-17 07:49:33 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-11 08:04:37 213.53 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2019-11-17 18:50:38 200.99 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2019-11-17 17:48:12 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2019-11-16 11:48:59 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2019-11-17 21:21:58 14.81 KB
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019-2020 m.m. 2019-11-17 21:22:42 12.84 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko metų veiklos ataskaita 2019-11-14 09:33:56 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-17 00:18:14 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-18 01:16:54 389.27 KB
2019 m. pirkimų planas 2019-11-17 05:58:03 445.29 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-18 02:10:07 388.39 KB
Mažos vertės supaprastintos vertės viešųjų pirkimų žurnalas 2019-11-13 15:42:57 715.86 KB
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2019-11-11 01:43:37 196.43 KB
2018 m. pirkimų planas 2019-11-15 04:30:19 196.79 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2019-11-13 16:46:55 241.82 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2019-11-16 22:10:18 68.17 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-11-16 06:50:47 302.96 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-11-13 07:10:30 263.5 KB