Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2020-04-06 12:35:04 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2020-04-07 10:23:48 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2020-04-07 10:23:20 32 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-04-09 18:51:19 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-04-09 18:51:21 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-04-07 16:07:56 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-04-07 12:42:33 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-04-09 18:50:52 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-04-10 09:17:05 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-04-08 12:32:25 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-04-06 08:59:57 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-04-04 06:39:35 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2020-04-09 16:18:00 267.26 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-04-08 05:57:20 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020-04-09 23:16:47 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-07 08:50:39 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2020-04-10 04:29:00 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-04-05 12:05:56 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-04-09 10:29:44 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-04-09 00:56:45 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-04-09 03:34:11 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2020-04-06 17:19:51 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-04-03 07:45:35 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-04-09 18:51:50 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2020-04-07 17:49:47 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2020-04-09 14:42:28 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2020-04-10 00:08:05 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-04-09 16:52:36 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2020-04-09 17:07:10 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2020-04-09 11:47:35 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2020-04-09 13:23:37 187.68 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-04-10 00:42:27 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-04-04 13:31:54 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-04-10 09:59:21 455.92 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-04-10 10:00:00 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2020-04-10 09:18:51 154.75 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-04-10 10:06:35 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-04-08 11:29:05 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-04-09 13:01:59 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-04-05 17:01:15 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-04-09 12:01:48 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-04-08 12:48:31 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-04-08 08:52:06 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-04-09 17:37:57 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-04-09 04:54:58 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-04-09 00:29:28 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-04-09 19:11:31 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-04-04 03:55:42 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-04-08 21:51:32 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-04-08 21:51:25 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-04-05 08:58:09 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-04-09 16:09:45 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-04-07 08:27:46 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-04-10 06:18:07 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-04-07 00:17:37 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-04-09 12:19:24 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-04-07 03:43:02 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-04-08 10:29:50 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-04-09 09:19:31 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-04-08 01:16:24 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-04-08 22:45:32 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-04-09 13:44:09 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-04-05 10:16:49 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-04-04 12:41:11 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-04-07 12:24:09 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2020-04-08 07:35:52 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2020-04-09 10:13:18 111.37 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-04-09 04:05:03 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2020-04-08 12:13:24 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020-04-09 14:57:02 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-04-10 07:49:04 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-04-07 19:56:35 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-04-07 20:35:28 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2020-04-04 08:05:57 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-04-09 12:03:42 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2020-04-09 21:20:37 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-04-04 16:16:48 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-04-04 18:40:08 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-04-08 16:09:24 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2020-04-08 01:27:47 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2020-04-09 05:49:37 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-04-07 08:01:57 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-04-09 23:22:57 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-04-04 10:02:21 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-04-06 05:21:23 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-04-08 19:49:41 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-04-08 12:03:51 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-04-07 18:49:44 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-04-05 00:35:44 890.9 KB
Saugūs namai 2020-04-09 00:18:39 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-04-09 20:15:19 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-04-07 13:06:25 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2020-04-04 08:18:13 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-04-10 02:37:19 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2020-04-04 03:45:11 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-10 00:34:24 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2020-04-08 22:39:39 4.01 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-04-09 22:14:19 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2020-04-10 01:14:26 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2020-04-09 20:45:03 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2020-04-08 18:27:19 14.57 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2020-04-07 22:00:10 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2020-04-08 12:08:28 399.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-07 21:52:49 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-06 23:11:40 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-09 05:55:03 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2020-04-05 23:17:59 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2020-04-05 14:07:18 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2020-04-01 06:10:48 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-04-09 12:38:16 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2020-04-09 09:14:41 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2020-04-08 05:47:39 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2020-04-09 09:05:02 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2020-04-09 09:37:32 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2020-04-05 22:51:09 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-04-08 16:32:05 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-04-09 09:53:27 361.98 KB