Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-20 16:47:36 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2023-03-24 05:50:32 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2023-03-22 13:51:31 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2023-03-25 23:52:15 31 KB
11-12 klasių dalyko keitimo prašymas 2023-03-28 14:58:24 193.81 KB
Prašymo forma 2023-03-28 13:11:09 12.35 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2023-03-28 13:11:45 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2023-03-27 22:50:26 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2023-03-20 13:34:59 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2023-03-25 18:05:53 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2023-03-19 01:40:27 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2023-03-21 13:50:12 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-03-19 01:39:59 127.65 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2023-03-27 23:43:14 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2023-03-27 23:33:45 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2023-03-23 19:00:44 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-03-28 07:41:10 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-03-19 01:56:21 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos programa 2023-03-24 21:36:28 802.51 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-28 13:05:48 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-03-26 04:08:12 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-28 11:01:14 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-03-27 10:25:28 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-19 03:15:31 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2023-03-24 08:37:58 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2023-03-27 10:34:53 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2023-03-27 18:59:48 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2023-03-20 15:44:58 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2023-03-27 14:21:25 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2023-03-22 16:17:38 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2023-03-28 11:03:50 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2023-03-25 14:08:11 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2023-03-19 01:46:54 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2023-03-19 01:47:08 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2023-03-23 22:41:21 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2023-03-25 20:39:38 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2023-03-19 01:49:04 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2023-03-19 01:49:33 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-03-26 17:24:28 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2023-03-21 08:33:43 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2023-03-19 01:51:33 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-03-28 16:54:01 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2023-03-27 16:23:52 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-03-24 08:45:21 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-03-24 14:40:15 362.07 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2023-03-27 14:08:06 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2023-03-24 10:35:08 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-03-28 09:00:09 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-03-28 15:50:34 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2023-03-28 15:44:12 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2023-03-24 15:32:14 295.61 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2023-03-19 02:01:10 13.45 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2023-03-27 13:23:23 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2023-03-27 05:46:43 342.24 KB
Priedas nr. 1 2023-03-28 11:25:43 402.23 KB
Priedas nr. 2 2023-03-24 10:52:45 204.95 KB
Priedas nr. 3 2023-03-28 15:09:19 204.36 KB
Priedas nr. 4 2023-03-23 07:24:44 358.11 KB
Priedas nr. 5 2023-03-28 10:15:51 237.6 KB
Priedas nr. 6 2023-03-19 01:29:13 294.46 KB
Priedas nr. 7 2023-03-23 10:00:02 330.49 KB
Priedas nr. 9 2023-03-27 11:32:58 281.38 KB
Priedas nr. 10 2023-03-23 09:59:46 292.64 KB
Priedas nr. 11 2023-03-23 13:34:23 208.72 KB
Priedas nr. 12 2023-03-23 09:59:16 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:18:06 74.95 KB
2022-2023 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:20:13 68.97 KB
2022-2023 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-03-19 01:47:02 75.83 KB
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-03-25 15:42:09 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-03-19 02:00:55 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:25:11 79.96 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:24:29 86.97 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:23:52 94.25 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:22:42 101.27 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:20:53 95.93 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:21:41 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-03-27 21:23:12 95.86 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2023-03-27 12:27:43 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2023-03-28 11:25:12 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023-03-27 23:35:16 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2023-03-26 21:48:27 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2023-03-19 05:24:58 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2023-03-21 07:57:36 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2023-03-23 17:36:25 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2023-03-19 01:47:37 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2023-03-27 23:06:52 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2023-03-19 01:40:56 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2023-03-20 10:27:54 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-03-19 01:36:52 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2023-03-22 17:39:49 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2023-03-19 01:48:35 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2023-03-25 15:35:38 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2023-03-21 23:25:34 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2023-03-19 01:33:17 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-03-27 18:28:25 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2023-03-27 18:55:23 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-03-25 16:32:19 1.17 MB
Patarimai tėvams 2023-03-19 01:34:14 6.03 MB
Pedikuliozė 2023-03-27 11:47:54 890.9 KB
Saugūs namai 2023-03-23 10:33:52 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2023-03-27 15:48:40 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2023-03-28 12:45:15 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2023-03-19 05:55:19 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2023-03-19 01:37:36 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2023-03-27 13:37:52 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-28 06:24:59 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2023-03-19 01:48:20 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2023-03-19 03:38:49 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2023-03-19 06:09:57 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2023-03-19 05:55:13 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2023-03-19 13:38:16 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2023-03-28 10:38:51 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2023-03-27 23:10:39 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2023-03-27 23:16:08 516.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys mokami būreliai 2023-03-27 22:29:41 80.08 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2023-03-27 23:11:10 108.32 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2022–2023 m. m. 2023-03-28 11:37:41 49.09 KB
15 dienų valgiaraštis 2023-03-28 15:39:08 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2022-2023 m. m. 2023-03-28 00:20:30 427.36 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2023-03-27 23:58:28 3.08 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-03-27 23:47:00 570.46 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2023-03-19 01:52:02 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2023-03-26 11:58:11 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2023-03-24 12:56:17 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2023-03-24 13:03:56 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2023-03-23 13:28:34 283.11 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2022 m. II pusmečio įgyvendinimo ataskaita ir 2023 m. tikslai 2023-03-23 18:45:02 631.85 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-19 01:36:24 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-22 17:43:20 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-26 23:42:33 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2023-03-20 11:48:10 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2023-03-28 16:34:35 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2023-03-24 14:55:58 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-03-28 13:23:33 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2023-03-26 08:59:20 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2023-03-21 19:53:42 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2023-03-24 19:56:54 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2023-03-23 10:57:54 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2023-03-19 01:46:25 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2023-03-19 01:54:40 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-03-24 14:19:27 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-03-28 13:24:48 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2023-03-28 13:25:09 252.47 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-19 01:44:17 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-26 19:31:07 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-26 12:07:28 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-25 13:52:27 244.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2023-03-24 15:32:30 397.36 KB
Logotipas_Korupcijai_Ne 2023-03-20 13:03:38 422.22 KB
Logotipas_Korupcijai 2023-03-22 18:02:02 422.22 KB
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Atnaujinta Dydis
Subjektas 2023-03-20 14:28:46 180.87 KB
Antikorupcijos komisija 2023-03-25 16:06:54 198.78 KB
Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2023-03-24 14:35:56 397.36 KB
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus Atnaujinta Dydis
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus 2023-03-21 08:10:31 208.96 KB
Rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinės veiklos 2023-03-24 15:51:21 567.65 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Pranešejų istatymas 2023-03-19 02:02:36 414.78 KB
Pranešk kanalas 2023-03-19 02:02:50 211.41 KB
Vidinių informacijos apie pažeidimus forma 2023-03-24 19:19:34 360.35 KB
Vyriausybes nutarimas 2023-03-19 02:03:19 669.25 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2023-03-27 05:03:07 352.74 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga Atnaujinta Dydis
Korepetitorius 2023-03-25 04:12:36 103.64 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga 2023-03-19 02:04:17 598.65 KB
Antikorupcinio sąmoningumo didinimo medžiaga 2023-03-19 05:42:58 361.66 KB
Kaip elgiamės gavę dovaną darbe Atnaujinta Dydis
Kaip elgiamės gavę dovaną 2023-03-27 21:23:38 367.34 KB
Reprezentacinių dovanų tvarka 2023-03-27 09:05:05 486.02 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas Atnaujinta Dydis
Antikorupcinis kodeksas 2023-03-28 11:26:22 372.39 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Atnaujinta Dydis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2023-03-19 01:44:07 353.81 KB
Krizių valdymo komanda Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo komandos nariai 2023-03-26 18:01:59 271.18 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2023-03-21 11:22:21 220.34 KB
Privačių interesų deklaravimas Atnaujinta Dydis
Informacija ruošiama... 2023-03-23 21:40:27 251.77 KB
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas Atnaujinta Dydis
Informacija rengiama... 2023-03-24 07:06:56 182.69 KB
Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai Atnaujinta Dydis
Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra 2023-03-24 02:31:34 187.85 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT prieš skiriant asmenį į pareigas Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas 2023-03-23 21:40:28 351.58 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2021_2022) 2023-03-24 13:51:43 222.33 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2022_2023) 2023-03-19 01:46:41 288.62 KB
Pagrindiniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2023-03-27 11:41:29 763.57 KB
VDM tvarkos aprašo patvirtinimas 2023-03-19 01:47:43 69.27 KB
VDM tėvų prašymas (2 priedas) 2023-03-22 16:12:40 181.42 KB
VDM lankymo sutartis 3 (priedas 1) 2023-03-19 01:47:59 184.12 KB