Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-11-27 05:55:07 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2022-11-26 20:54:05 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2022-11-26 20:35:37 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2022-11-26 20:36:07 31 KB
11-12 klasių dalyko keitimo prašymas 2022-11-26 19:30:18 193.81 KB
Prašymo forma 2022-11-26 19:43:31 12.35 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2022-11-26 20:21:12 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2022-11-26 20:38:10 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2022-11-26 20:21:43 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2022-11-26 20:20:42 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2022-11-26 20:24:50 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2022-11-26 20:24:17 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:23:45 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2022-11-26 20:27:55 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos programa 2022-11-26 20:26:22 1.01 MB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2022-11-26 20:51:00 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2022-11-26 20:51:30 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa 2022-11-26 20:56:38 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2022-11-26 19:23:41 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-11-26 19:25:43 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos programa 2022-11-26 19:29:47 802.51 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:05:44 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:39:12 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:43:44 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2022-11-26 23:39:56 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:08:18 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2022-11-26 20:17:35 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2022-11-26 20:06:46 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2022-11-26 20:29:27 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2022-11-26 20:27:24 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:34:35 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:38:41 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-11-26 20:40:43 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2022-11-26 20:41:14 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2022-11-26 20:42:46 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2022-11-26 20:43:16 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2022-11-26 20:43:47 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2022-11-26 20:45:51 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2022-11-26 20:47:55 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-11-26 20:48:56 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:49:27 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2022-11-26 20:50:29 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2022-11-26 20:54:36 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-11-26 20:55:07 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2022-11-26 20:58:42 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-11-26 19:23:11 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5-8 ir I-IV sportinių klasių ir kitų sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-11-26 19:35:53 553.72 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2022-11-26 20:03:11 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2022-11-26 20:03:42 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-11-26 20:59:43 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-11-26 19:21:08 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2022-11-27 06:22:35 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2022-11-26 19:22:40 295.61 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2022-11-26 19:38:26 13.45 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2022-11-26 20:02:40 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2022-11-26 20:02:10 342.24 KB
Priedas nr. 1 2022-11-27 06:24:23 402.23 KB
Priedas nr. 2 2022-11-26 19:56:31 204.95 KB
Priedas nr. 3 2022-11-26 19:57:33 204.36 KB
Priedas nr. 4 2022-11-26 19:58:03 358.11 KB
Priedas nr. 5 2022-11-26 19:58:34 237.6 KB
Priedas nr. 6 2022-11-26 20:01:07 294.46 KB
Priedas nr. 7 2022-11-27 05:33:09 330.49 KB
Priedas nr. 9 2022-11-26 19:59:35 281.38 KB
Priedas nr. 10 2022-11-26 20:00:06 292.64 KB
Priedas nr. 11 2022-11-26 20:01:39 208.72 KB
Priedas nr. 12 2022-11-26 20:00:37 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:54:28 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:37:55 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:36:24 79.96 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 22:20:14 79.37 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:33:51 82.71 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:32:50 83.84 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:33:20 82.76 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:31:19 94.25 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:31:49 86.97 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:26:44 95.93 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:29:17 101.27 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:26:14 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:24:12 95.86 KB
2020-2021 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:20:07 102.55 KB
2020-2021 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-11-26 19:20:38 98.25 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:57:40 93.72 KB
2020-2021 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 21:00:14 106.1 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:52:32 103.2 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:58:11 112.34 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:53:02 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:56:08 98.78 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:45:20 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2022-11-27 05:12:14 102.37 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:26:53 119.74 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:40:13 114.3 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:34:04 115.92 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:25:21 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:25:52 117.75 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-11-26 20:29:58 119.1 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-11-26 20:13:58 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2022-11-26 20:14:29 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-11-26 20:18:07 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2022-11-26 20:04:12 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2022-11-26 20:04:43 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2022-11-26 20:05:14 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2022-11-26 20:37:40 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-11-26 20:44:18 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2022-11-26 20:44:49 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-11-26 20:28:26 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2022-11-26 20:28:57 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:17:03 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2022-11-26 20:39:42 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2022-11-26 20:46:53 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2022-11-26 20:06:15 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2022-11-26 20:08:48 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2022-11-26 20:09:19 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2022-11-26 20:09:50 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2022-11-27 05:48:49 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2022-11-26 20:10:52 1.17 MB
Patarimai tėvams 2022-11-26 20:11:23 6.03 MB
Pedikuliozė 2022-11-26 20:11:54 890.9 KB
Saugūs namai 2022-11-26 20:12:25 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2022-11-26 20:12:56 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2022-11-27 05:15:37 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2022-11-26 19:56:00 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2022-11-26 20:18:37 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2022-11-26 20:30:29 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-26 20:30:59 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2022-11-26 20:46:22 4.01 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2022-11-27 01:51:14 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2022-11-27 01:43:55 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2022-11-26 19:19:05 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-11-27 01:38:54 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-11-26 20:22:44 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2022-11-26 20:23:15 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2022-11-26 20:48:26 516.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys mokami būreliai 2022-11-26 19:34:52 80.08 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2022-11-26 19:35:22 108.32 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2022–2023 m. m. 2022-11-26 20:22:14 49.09 KB
15 dienų valgiaraštis 2022-11-26 20:42:15 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2022-2023 m. m. 2022-11-26 20:49:58 427.36 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2022-11-26 19:27:45 3.08 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-11-26 19:28:16 570.46 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2022-11-26 20:55:37 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2022-11-26 20:20:11 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2022-11-26 20:35:06 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2022-11-26 20:57:09 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2022-11-27 05:24:39 283.11 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-26 20:16:02 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-26 20:16:33 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-26 20:19:39 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2022-11-26 20:14:59 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-11-26 20:15:31 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2022-11-26 20:33:02 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2022-11-26 20:33:33 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2022-11-26 20:19:08 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2022-11-26 20:32:31 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2022-11-27 04:17:53 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2022-11-26 20:31:30 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2022-11-26 20:41:45 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-11-26 19:22:09 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2022-11-26 19:27:15 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-11-26 19:28:46 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2022-11-26 19:32:19 252.47 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-11-26 20:36:38 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-11-27 02:24:39 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-11-26 20:47:24 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-11-26 19:24:42 244.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2022-11-26 19:38:56 397.36 KB
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Atnaujinta Dydis
Subjektas 2022-11-26 19:39:27 180.87 KB
Antikorupcijos komisija 2022-11-26 19:45:33 198.78 KB
Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2022-11-26 19:39:57 397.36 KB
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus Atnaujinta Dydis
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus 2022-11-26 19:40:28 208.96 KB
Rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinės veiklos 2022-11-26 19:40:58 567.65 KB
Pranešk kanalas Atnaujinta Dydis
Pranešejų istatymas 2022-11-26 19:41:29 414.78 KB
Pranešk kanalas 2022-11-26 19:41:59 211.41 KB
Vidinių informacijos apie pažeidimus forma 2022-11-26 19:42:30 360.35 KB
Vyriausybes nutarimas 2022-11-26 19:43:01 669.25 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2022-11-26 19:44:02 352.74 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga Atnaujinta Dydis
Korepetitorius 2022-11-26 19:44:32 103.64 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga 2022-11-26 19:45:03 598.65 KB
Antikorupcinio sąmoningumo didinimo medžiaga 2022-11-26 19:46:04 361.66 KB
Kaip elgiamės gavę dovaną darbe Atnaujinta Dydis
Kaip elgiamės gavę dovaną 2022-11-26 19:46:34 367.34 KB
Reprezentacinių dovanų tvarka 2022-11-26 19:50:53 486.02 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas Atnaujinta Dydis
Antikorupcinis kodeksas 2022-11-26 19:51:24 372.39 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Atnaujinta Dydis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2022-11-26 19:51:54 353.81 KB
Krizių valdymo komanda Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo komandos nariai 2022-11-26 19:52:56 271.18 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2022-11-26 19:53:27 220.34 KB
Privačių interesų deklaravimas Atnaujinta Dydis
Informacija ruošiama... 2022-11-26 19:52:25 251.77 KB