Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-02-26 20:49:20 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2021-02-26 23:13:27 204.88 KB
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LAPKRIČIO 30 - GRUODŽIO 17 DIENOMIS 2021-02-21 18:30:31 122.17 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2021-02-25 04:14:15 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2021-02-25 21:27:14 31 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2021-02-25 21:53:27 32 KB
Prašymas priimti į 5 ir 9 (I gimnazijos) klases 2021-02-26 23:39:23 187.42 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2021-02-26 13:06:42 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2021-02-25 21:43:02 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2021-02-26 05:12:54 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2021-02-26 01:38:30 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-02-25 14:48:19 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2021-02-25 22:52:59 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-02-26 23:00:52 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2021-02-18 04:44:39 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2021-02-27 00:35:25 1.01 MB
Ministro įsakymas dėl brandos egzaminų nukėlimo 2021-02-25 15:18:58 267.26 KB
5-8 ir I-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m. m. 2021-02-26 13:53:43 311.79 KB
1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2021-02-26 20:32:31 348.06 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos programa 2020-2021 m.m. 2021-02-26 17:23:57 779.6 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-26 23:10:24 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2021-02-26 18:46:06 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-25 12:27:48 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-02-25 09:53:55 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-02-25 10:28:55 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2021-02-26 00:59:38 1.26 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-02-26 15:41:44 5.73 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2021-02-26 21:49:48 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2021-02-25 08:55:24 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2021-02-27 00:40:59 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-02-26 14:52:15 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2021-02-26 22:06:44 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2021-02-25 05:17:54 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2021-02-26 13:53:26 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2021-02-25 13:07:06 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2021-02-25 10:20:08 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2021-02-25 19:28:48 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2021-02-26 14:55:42 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2021-02-26 01:53:41 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 2021-02-21 19:47:59 208.3 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-02-25 02:31:53 209.54 KB
Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo lapkričio 3-6 dienomis 2021-02-26 19:43:12 480.67 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 9-27 dienomis 2021-02-26 10:42:04 123.77 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-02-22 08:05:51 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2020-2021 m. m. 2021-02-23 13:41:34 211.32 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2021-02-26 21:51:46 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2021-02-26 11:28:45 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-02-26 22:51:23 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-02-26 23:08:48 495.37 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2021-02-26 12:29:32 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2021-02-26 21:35:32 342.24 KB
Priedas nr. 1 2021-02-26 20:31:10 402.23 KB
Priedas nr. 2 2021-02-26 15:52:32 204.95 KB
Priedas nr. 3 2021-02-26 23:52:21 204.36 KB
Priedas nr. 4 2021-02-26 17:44:58 358.11 KB
Priedas nr. 5 2021-02-26 00:01:18 237.6 KB
Priedas nr. 6 2021-02-26 07:53:23 294.46 KB
Priedas nr. 7 2021-02-25 18:46:15 330.49 KB
Priedas nr. 8 2021-02-25 06:39:33 280.26 KB
Priedas nr. 9 2021-02-25 03:39:32 281.38 KB
Priedas nr. 10 2021-02-23 21:39:53 292.64 KB
Priedas nr. 11 2021-02-25 16:24:34 208.72 KB
Priedas nr. 12 2021-02-25 14:38:22 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-02-26 13:09:11 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-02-26 13:31:18 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 20:22:44 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 07:56:19 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 19:16:20 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-02-27 01:29:37 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-02-25 05:24:13 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-02-26 17:48:16 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-02-25 05:30:48 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-02-26 13:46:37 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-02-25 01:02:50 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 16:13:23 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 21:14:32 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-02-25 23:01:11 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-02-22 23:20:57 115.92 KB
2019–2020 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-02-26 11:54:15 114.3 KB
2019–2020 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-02-26 01:55:30 111.37 KB
2020-2021 m. m. rugsejo menesio veiklos planas 2021-02-25 23:14:47 102.37 KB
2020-2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-02-19 00:51:39 103.2 KB
2020-2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-02-18 02:39:25 77.01 KB
2020-2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-02-26 00:33:16 98.78 KB
2020-2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-02-24 04:09:55 93.72 KB
2020-2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-02-24 13:47:32 112.34 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-02-26 19:45:37 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2021-02-25 22:06:41 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021-02-26 22:01:11 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2021-02-26 23:48:09 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2021-02-25 16:50:39 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2021-02-26 09:08:13 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2021-02-26 14:57:37 128.84 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-02-26 09:01:03 10.25 KB
2019–2020 m. m. 5–8, I–IV kl. pamokų tvarkaraštis 2021-02-25 04:03:31 289.53 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-02-26 07:46:48 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2021-02-26 03:27:10 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-02-25 16:33:22 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2021-02-25 12:40:42 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2021-02-26 07:04:38 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2021-02-26 04:22:24 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2021-02-25 14:20:00 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2021-02-25 20:51:49 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2021-02-25 12:49:20 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2021-02-25 01:27:38 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2021-02-24 18:17:19 1.17 MB
Patarimai tėvams 2021-02-25 04:31:17 6.03 MB
Pedikuliozė 2021-02-25 07:25:18 890.9 KB
Saugūs namai 2021-02-25 04:01:36 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2021-02-26 22:24:11 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2021-02-26 21:39:24 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017–2018 m. m. 2021-02-25 02:18:53 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m. m. 2021-02-26 19:21:54 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019–2020 m. m. 2021-02-25 03:31:10 131.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-25 12:12:49 156.15 KB
Pagalbos mokiniui specialistų veikla ir pagalbos teikimas karantino metu 2021-02-24 07:41:50 4.01 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-02-25 10:12:12 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2021-02-26 18:57:50 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2021-02-26 04:26:23 516.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019–2020 m. m. 2021-02-25 20:09:15 12.84 KB
3 savaičių valgiaraštis 2021-02-25 10:54:57 14.57 KB
Informacija dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-02-23 08:39:05 430.92 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2020-2021 m. m. 2021-02-21 03:40:46 422.59 KB
Dėl maisto davinių atsiėmimo mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą 2021-02-26 22:05:15 183.82 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2021-02-27 00:54:38 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2021-02-24 16:17:22 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2021-02-24 16:03:01 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2021-02-26 23:16:34 4.91 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-02-26 18:43:59 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-02-20 07:17:55 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-02-24 19:44:48 388.39 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 2021-02-25 15:15:36 196.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2021-02-19 03:52:17 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2021-02-26 23:07:25 177.17 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2021-02-25 18:36:16 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2021-02-25 08:44:36 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2021-02-25 00:06:22 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2021-02-25 16:26:59 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2021-02-26 22:23:02 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2021-02-17 09:35:26 789.46 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-02-24 20:25:44 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-02-26 14:43:36 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-02-26 12:37:37 781.08 KB