Dokumentai
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-25 10:19:12 211.58 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU APSKAITOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 2023-09-25 16:24:07 204.88 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2023-09-24 06:34:45 24.5 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo 2023-09-25 22:13:56 31 KB
III-IV klasių dalyko keitimo prašymas 2023-09-24 06:23:03 188.55 KB
Prašymo forma 2023-09-24 06:27:31 12.35 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos individualus mokinio ugdymo(si) planas III-IV klasė. Priedas 1 2023-09-24 10:01:29 215.91 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2023-09-24 10:02:23 192.01 KB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2023-09-24 09:59:30 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2023-09-24 10:03:00 300.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020–2024 m. strateginis planas 2023-09-24 10:12:49 1.31 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2023-09-24 06:34:06 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-09-24 06:34:03 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos planas 2023-09-24 06:21:30 779.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-09-24 09:28:08 619.72 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodines tarybos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-09-24 06:22:29 227.6 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021-2022 m. m. veiklos planas 2023-09-24 06:23:01 802.51 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023-09-24 06:28:01 427.03 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos planas 2023-09-24 06:29:26 676.47 KB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-25 16:32:54 589.5 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-09-25 20:32:34 854.13 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-24 16:18:48 910.17 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų / rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-09-24 06:31:52 857.86 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-24 06:32:03 339.43 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2023-09-25 11:33:37 1.26 MB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2023-09-24 06:31:48 3.11 MB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas 2023-09-24 10:26:22 640.18 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2023-09-25 16:11:01 621.41 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2023-09-25 16:25:30 429.1 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2023-09-25 11:31:39 796.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-2020 m. m. 2023-09-24 21:02:40 353.55 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2020-2021 m. m. 2023-09-25 11:16:44 342.16 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2023-09-24 06:35:46 413.96 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos COVID-19 darbo grupė 2023-09-24 06:35:51 392.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planas, nustačius COVID-19 atvejį 2023-09-24 06:35:56 408.11 KB
Mokinio elgesio taisyklės virtualios tiesioginės transliacijos pamokos metu 2023-09-25 11:27:43 187.68 KB
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-2021 MOKSLO METAIS 2023-09-24 06:36:16 158.03 KB
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ I-OS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) GRUPIŲ KEITIMO IR II-OS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ/VOKIEČIŲ/PRANCŪZŲ) KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-25 22:57:40 116.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pedagogų mentorystės aprašas 2023-09-24 10:59:03 211.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-09-24 06:22:14 492.61 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sportuojančių mokinių mokymosi tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2023-09-24 10:28:30 362.07 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarka
Mokinių motyvacijos mokytis atrankos tvarkos aprašas (2023 m) 2023-09-25 12:38:01 394.87 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (2023 m.) 2023-09-24 06:29:18 490.97 KB
1-4 klasių mokinių priėmimo komisijos protokolas Nr.1 2023-2024 m. m. 2023-09-25 12:37:02 199.11 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 5-12 kl. mokinių priėmimo protokolas (2023 m.) 2023-09-26 02:09:40 3.07 MB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas 1 kl. (2023-2024 m. m.) 2023-09-24 14:25:01 407.01 KB
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2023-09-24 14:27:50 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2023-09-24 14:31:29 160.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-09-24 06:21:42 723.95 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2021 m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-09-24 06:22:00 324.62 KB
Mokinių, priimtų į 5-12 klases, sąrašai: 2023-09-25 22:11:54 294.48 KB
Mokinių, priimtų į 1-4 klases, sąrašai: 2023-09-25 22:11:54 295.61 KB
Korupcijos prevencija
Subjektas 2023-09-24 06:23:57 13.45 KB
Civilinė sauga
Priedas nr. 2 2023-09-24 06:30:29 204.95 KB
Priedas nr. 3 2023-09-24 06:30:34 204.36 KB
Priedas nr. 4 2023-09-24 06:30:38 358.11 KB
Priedas nr. 5 2023-09-25 01:36:04 237.6 KB
Priedas nr. 6 2023-09-24 06:31:07 294.46 KB
Priedas nr. 7 2023-09-24 06:30:46 330.49 KB
Priedas nr. 9 2023-09-24 06:30:50 281.38 KB
Priedas nr. 10 2023-09-24 06:30:57 292.64 KB
Priedas nr. 11 2023-09-24 22:33:25 208.72 KB
Priedas nr. 12 2023-09-24 06:31:01 182.4 KB
Priedas Nr. 1 (Galimų pavojų, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų, galinčių įtakoti įstaigą, rizikos analizė) 2023-09-24 23:26:25 782.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 2023-09-25 13:02:51 722.69 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos pastate (P. Žadeikos 2, Vilniuje) dirbančių darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2023-09-25 13:04:22 198.8 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-25 18:02:53 80.11 KB
2022-2023 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:28:42 74.53 KB
2022-2023 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-25 09:21:43 73.92 KB
2022-2023 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:28:48 70.76 KB
2022-2023 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:27:53 74.95 KB
2022-2023 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:27:19 68.97 KB
2022-2023 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:27:07 75.83 KB
2022-2023 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:26:37 73.76 KB
2022-2023 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-25 12:44:38 73.52 KB
2022-2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-25 23:27:57 79.96 KB
2021-2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:28:53 79.33 KB
2021-2022 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:28:56 82.75 KB
2021-2022 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:28:59 82.72 KB
2021-2022 m. m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:29:03 83.8 KB
2021-2022 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:23:18 86.97 KB
2021-2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:23:15 94.25 KB
2021-2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 06:22:54 101.27 KB
2021-2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-24 09:12:24 95.93 KB
2021-2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-25 19:18:56 95.68 KB
2021-2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-25 21:34:30 95.86 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 2023-09-24 06:33:07 192.27 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 2023-09-24 06:33:10 181.4 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023-09-24 06:28:01 427.03 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2023-09-24 06:31:23 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2023-09-24 06:31:28 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2023-09-24 06:31:33 299.61 KB
Gimnazijos kabinetų numeracija 2023-09-24 06:35:02 128.84 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-09-24 06:33:16 571.07 KB
Psichologinės pagalbos galimybės 2023-09-24 06:35:23 15.19 KB
Skubi psichologinė pagalba 2023-09-25 04:20:04 1.32 MB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2023-09-24 06:31:42 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2023-09-24 06:32:06 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2023-09-24 06:32:18 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-09-24 06:32:23 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2023-09-25 18:18:27 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-09-24 06:32:34 1.17 MB
Patarimai tėvams 2023-09-24 06:32:40 6.03 MB
Pedikuliozė 2023-09-24 06:32:50 890.9 KB
Saugūs namai 2023-09-24 06:32:55 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2023-09-25 22:30:41 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2023-09-24 06:33:04 1.37 MB
Biblioteka
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 1-4 klasėms 2023-09-24 06:21:47 309.75 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5-8 klasėms 2023-09-25 03:49:28 354.11 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 9(I)-12(IV) klasėms 2023-09-24 16:30:07 463.03 KB
Naudojimosi Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos biblioteka taisyklės 2023-09-24 06:21:56 397.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2023-09-25 16:30:43 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2023-09-25 18:57:49 199.48 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2020-2021 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2023-09-24 06:36:20 516.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys mokami būreliai 2023-09-24 06:23:25 80.08 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2023-09-24 09:26:04 108.32 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2023-2024 m. m. veikiantys mokami būreliai 2023-09-25 18:51:35 91.4 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje 2023-2024 m. m. veikiantys nemokami būreliai 2023-09-25 18:44:34 106.75 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai (15-kos dienų) 2023-09-25 10:27:56 6.03 MB
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2022–2023 m. m. 2023-09-25 21:04:16 49.09 KB
15 dienų valgiaraštis 2023-09-25 16:34:15 355.76 KB
Informacija sportinių klasių mokiniams dėl valgyklos darbo 2022-2023 m. m. 2023-09-24 06:36:24 427.36 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sutartis su UAB „Čarlina“ 2023-09-25 10:38:39 3.08 MB
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-09-24 20:42:59 570.46 KB
6-10 metų moksleivių valgiaraštis (2023 m.) 2023-09-25 05:25:41 5.64 MB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos sporto įrangos ir inventoriaus atnaujinimas 2023-09-25 13:08:20 397.33 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko 2018 metų veiklos ataskaita 2023-09-24 06:33:27 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 metų veiklos ataskaita 2023-09-24 07:19:39 399.71 KB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2020 metų veiklos ataskaita 2023-09-24 06:21:32 4.91 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2021 metų veiklos ataskaita 2023-09-24 06:23:12 283.11 KB
Gimnazijos direktoriaus Lino Janulionio 2022 m. II pusmečio įgyvendinimo ataskaita ir 2023 m. tikslai 2023-09-24 09:41:30 631.85 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-24 06:28:24 357.7 KB
Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-09-24 06:34:31 166.47 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2023-09-25 20:03:28 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2023-09-24 06:34:29 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2023-09-24 06:34:24 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2023-09-24 06:34:20 228.09 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos nupirktų vadovėlių 2019–2020 m. m. ataskaita 2023-09-24 06:35:36 789.46 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 06:22:07 164.95 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-09-24 06:22:41 1.25 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-09-24 06:22:51 1.02 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. 2023-09-24 06:23:22 252.47 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos planuojamas vykdyti 2022 biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planas 2023-09-24 06:28:21 166.25 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-09-24 06:34:54 394.46 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-09-24 06:34:58 361.98 KB
2019–2020 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-09-24 06:36:11 781.08 KB
2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-09-24 17:39:02 244.9 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m. m. 2023-09-24 06:30:11 389.2 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2023-09-24 06:24:01 397.36 KB
Logotipas_Korupcijai_Ne 2023-09-24 06:27:11 422.22 KB
Logotipas_Korupcijai 2023-09-24 06:27:14 422.22 KB
Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Atnaujinta Dydis
Subjektas 2023-09-24 06:24:03 180.87 KB
Antikorupcijos komisija 2023-09-24 06:28:58 198.78 KB
Korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo planas 2023-09-24 06:24:09 397.36 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2022-2023 m. m. korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo priemonių plano apibendrinimas (plano ataskaita) 2023-09-25 22:25:53 410.33 KB
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus Atnaujinta Dydis
Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus 2023-09-24 06:25:05 208.96 KB
Rekomendacijos darbuotojams dėl korupcinės veiklos 2023-09-24 06:25:21 567.65 KB
Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Pranešejų istatymas 2023-09-24 06:25:46 414.78 KB
Pranešk kanalas 2023-09-24 06:26:06 211.41 KB
Vidinių informacijos apie pažeidimus forma 2023-09-24 06:26:49 360.35 KB
Vyriausybes nutarimas 2023-09-24 06:27:23 669.25 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 2023-09-24 06:27:59 352.74 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga Atnaujinta Dydis
Korepetitorius 2023-09-24 06:28:23 103.64 KB
Antikorupcinio sąmoningumo mokymo medžiaga 2023-09-24 06:28:33 598.65 KB
Antikorupcinio sąmoningumo didinimo medžiaga 2023-09-24 06:29:11 361.66 KB
Kaip elgiamės gavę dovaną darbe Atnaujinta Dydis
Kaip elgiamės gavę dovaną 2023-09-24 06:29:32 367.34 KB
Reprezentacinių dovanų tvarka 2023-09-24 06:26:05 486.02 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas Atnaujinta Dydis
Antikorupcinis kodeksas 2023-09-24 06:26:10 372.39 KB
Korupcijos pasireiškimo tikimybė Atnaujinta Dydis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 2023-09-24 06:26:15 353.81 KB
Krizių valdymo komanda Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo komandos nariai 2023-09-24 06:26:24 271.18 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2023-09-24 06:26:29 220.34 KB
Privačių interesų deklaravimas Atnaujinta Dydis
Informacija ruošiama... 2023-09-24 06:26:19 251.77 KB
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas Atnaujinta Dydis
Informacija rengiama... 2023-09-24 16:26:39 182.69 KB
Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai Atnaujinta Dydis
Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra 2023-09-24 06:26:49 187.85 KB
Tolerancijos korupcijai ir tarnybinės etikos pažeidimams_2023 m ataskaita 2023-09-24 06:28:37 357.57 KB
Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT prieš skiriant asmenį į pareigas Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas 2023-09-24 09:39:46 351.58 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2021_2022) 2023-09-24 06:22:26 222.33 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo karjerai planas (2022_2023) 2023-09-24 06:26:58 288.62 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2023/2024 m. m. 2023-09-25 11:44:05 286.39 KB
Pailgintos grupes dienotvarke_2023-2024 2023-09-25 07:46:38 286.39 KB
Pagrindiniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos darbotvarkė 2023-09-25 17:22:09 763.57 KB
VDM tvarkos aprašo patvirtinimas 2023-09-25 10:51:46 69.27 KB
VDM tėvų prašymas (2 priedas) 2023-09-24 09:12:14 181.42 KB
VDM lankymo sutartis 3 (priedas 1) 2023-09-24 21:30:37 184.12 KB