Dokumentai
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo 2020-01-22 17:51:58 24.5 KB
Prašymas dėl pažintinės poilsinės kelionės 2020-01-22 15:08:12 32 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos 2020-01-21 11:12:00 192.01 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nuostatai 2020-01-21 11:14:21 300.73 KB
2016–2020 m. mokyklos strateginis planas 2020-01-18 23:24:49 456.14 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2020-01-22 09:29:39 360.73 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 1 priedas Individualus mokinio ugdymo(si) planas 2020-01-18 23:24:06 436.42 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos ugdymo plano 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 2 priedas III–IV gimnazijos klasės mokinių mokomojo dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarkos aprašas 2020-01-19 04:50:50 127.65 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos programa 2020-01-20 12:48:27 886.02 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019–2020 m. m. veiklos planas 2020-01-20 21:15:18 1.01 MB
Tvarkos, aprašai, taisyklės
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistema 2020-01-22 13:18:32 6.56 MB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos 5–8, I–IV klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-01-22 11:32:30 337.94 KB
Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš mokyklos tvarkos aprašas 2020-01-23 07:33:53 3.11 MB
Mokyklos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka 2020-01-22 09:41:58 7.33 MB
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 455.92 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-22 14:47:18 7.28 MB
Sporto ir sveikatos ugdymo samprata 2020-01-22 09:41:59 190.62 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 690.8 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:41:59 144.12 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-01-22 09:42:00 5.73 MB
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-23 07:34:39 1.32 MB
Metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatai 2020-01-22 09:42:00 205.16 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-01-22 09:42:00 154.75 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos aprašas 2020-01-22 14:16:15 206.66 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2020-01-22 23:30:26 429.1 KB
Kabinetų numeracija 2020-01-22 11:29:39 128.84 KB
Priėmimas į mokyklą tvarka
Patarimai būsimų pirmokų tėveliams 2020-01-22 12:13:36 163.33 KB
Mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui 2020-01-23 03:13:11 160.75 KB
Civilinė sauga
Įvadinė mokyklos gaisrinės saugos instrukcija 2020-01-22 13:28:56 200.89 KB
Veiksmų planas kilus gaisrui 2020-01-22 13:30:51 342.24 KB
Priedas nr. 1 2020-01-23 04:55:15 402.23 KB
Priedas nr. 2 2020-01-21 04:15:46 204.95 KB
Priedas nr. 3 2020-01-18 16:44:00 204.36 KB
Priedas nr. 4 2020-01-17 05:37:09 358.11 KB
Priedas nr. 5 2020-01-23 02:33:47 237.6 KB
Priedas nr. 6 2020-01-20 04:18:54 294.46 KB
Priedas nr. 7 2020-01-18 15:04:07 330.49 KB
Priedas nr. 8 2020-01-17 17:23:35 280.26 KB
Priedas nr. 9 2020-01-22 05:21:08 281.38 KB
Priedas nr. 10 2020-01-19 20:45:53 292.64 KB
Priedas nr. 11 2020-01-22 14:15:13 208.72 KB
Priedas nr. 12 2020-01-22 12:31:18 182.4 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-01-22 09:19:00 106.52 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 15:11:10 90.72 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 14:53:04 116.61 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 13:59:12 116.63 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 12:22:47 107.31 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2020-01-20 11:40:43 113.11 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2020-01-20 14:33:06 113.19 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2020-01-20 14:34:42 118.16 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2020-01-16 17:30:05 116 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2020-01-23 07:17:33 111.12 KB
2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2020-01-22 13:19:29 111.62 KB
2019–2020 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2020-01-17 15:30:55 117.75 KB
2019–2020 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2020-01-18 06:39:13 119.74 KB
2019–2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2020-01-18 19:59:24 119.1 KB
2019–2020 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2020-01-22 23:30:24 110.26 KB
Salių užimtumo grafikai Atnaujinta Dydis
Didžiosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2020-01-22 10:47:00 15.88 KB
Mažosios sporto salės užimtumo grafikas 18_19 2020-01-22 10:47:48 15.05 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020-01-22 11:33:44 136.25 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Spintelių panaudos sutartis 2020-01-22 13:49:43 260.33 KB
Spintelių dovanojimo sutartis 2020-01-22 11:32:36 199.5 KB
Spintelių naudojimosi tvarka 2020-01-23 03:13:14 299.61 KB
Profesinio orientavimo dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2018–2019 m. m. 2020-01-19 22:34:48 223.01 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2019–2020 m. m. 2020-01-22 17:54:08 397.08 KB
Psichologės dokumentai
Psichologinė pagalba 2020-01-22 11:36:30 211.1 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2020-01-22 13:47:50 834.94 KB
Psichologinė pagalba 2020-01-22 11:37:07 42 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-01-22 11:40:17 571.07 KB
Sveikatos priežiūros specialistė informuoja
Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2020-01-23 01:56:31 3.37 MB
Azartiniai lošimai 2020-01-23 00:37:46 7.85 MB
Gripas ar peršalimas? 2020-01-18 19:30:56 461.11 KB
Gripas ir jo profilaktika 2020-01-23 08:34:46 596.71 KB
Mityba ir fizinis aktyvumas 2020-01-22 13:51:36 1.41 MB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2020-01-21 09:24:11 1.17 MB
Patarimai tėvams 2020-01-22 11:35:39 6.03 MB
Pedikuliozė 2020-01-22 08:28:23 890.9 KB
Saugūs namai 2020-01-22 15:41:35 2.21 MB
Saugus poilsis gamtoje 2020-01-20 00:02:15 1.85 MB
Vaikų apsinuodijimai 2020-01-22 08:29:31 1.37 MB
Vaikų gerovės komisija
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos metinis veiklos planas 2020-01-21 13:04:37 194.97 KB
Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. metinis veiklos planas 2020-01-22 02:13:55 200.99 KB
VGK komisijos sudėtis 2019-2020 m. m. 2020-01-17 19:31:48 131.13 KB
VGK darbo tvarka 2020-01-18 07:24:06 156.15 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. popamokinės veiklos tvarkaraštis 2020-01-22 19:36:19 214.84 KB
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje veikiantys mokami būreliai 2020-01-23 08:41:16 199.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio valgiaraštis 2020-01-22 19:36:23 14.81 KB
Informacija dėl moksleivių maitinimo 2019-2020 m.m. 2020-01-22 13:23:37 12.84 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus Vyto Karsoko metų veiklos ataskaita 2020-01-23 08:58:02 1.28 MB
Gimnazijos direktoriaus Vyto Karsoko 2019 m. veiklos ataskaita 2020-01-22 17:56:36 399.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-18 03:14:36 359.57 KB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 18:54:58 389.27 KB
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-20 04:15:53 388.39 KB
Viešieji pirkimai
2017 m. pirkimų planas 2020-01-18 06:35:59 196.43 KB
2018 m. pirkimų planas 2020-01-22 11:33:29 196.79 KB
Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildymas 2020-01-22 23:30:20 177.17 KB
Mažos vertės supaprastintų pirkimų žurnalas 2020-01-22 11:33:58 68.17 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 1 2020-01-22 23:30:18 355.61 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2 2020-01-22 23:30:15 289.69 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 3 2020-01-22 23:30:12 228.09 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2020-01-22 23:30:22 166.47 KB
Įsivertinimai
2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-01-19 07:39:21 302.96 KB
2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-01-18 14:27:27 0.99 MB